flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ПОЛОЖЕННЯ про забезпечення доступу до публічної інформації у господарському суді Волинської області

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ господарського суду
     Волинської області
      21 червня 2011р. №54о/д
 
ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення доступу до публічної інформації
у господарському суді Волинської області
Розділ 1. Загальні положення
1.1.  Це Положення  визначає порядок доступу до публічної інформації у господарському суді Волинської області (далі - Суд).
1.2. Визначення понять:
1) запит на інформацію - це прохання особи чи групи осіб в усній, письмовій чи іншій формі надати публічну інформацію, що знаходиться у володінні Суду;
2) публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення Судом повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні Суду;
3) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, крім суб'єктів владних повноважень, об'єднання громадян без статусу юридичної особи;
4) звернення громадян - викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги;
5) суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.
1.3. Правове регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації у Суді, здійснюється відповідно до законів України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), "Про судоустрій і статус суддів", "Про інформацію", "Про доступ до судових рішень", Господарського процесуального кодексу України.
1.4.  Дія цього Положення не поширюється на надання інформації при здійсненні судочинства Судом, при виконанні судових рішень, на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян.
1.5.  Дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) про діяльність Суду організовують і забезпечують керівники самостійних структурних підрозділів апарату Суду.
1.6. Суд не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:
           - стосовно інформації інших органів влади України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;
          - стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.
1.7. Апарат Суду не виконує функції розпорядника щодо направлення запиту належному розпоряднику, на якого не поширюється дія Закону.
         Розділ 2. Забезпечення доступу до публічної   інформації про діяльність Суду
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується:
1)  оприлюдненням публічної інформації в засобах масової інформації;
2)  розміщенням публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет ( www.vl.arbitr.gov.ua  );
3) розміщенням публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду або в іншому вигляді;
4) присутністю запитувачів інформації на відкритих судових засіданнях уСуді;
5) наданням інформації за запитами на інформацію.
2.2. Інформація про діяльність Суду може надаватися в усній формі та у вигляді документованої інформації, в тому числі у вигляді електронного документа.
2.3. Публічна інформація про діяльність Суду надається у формі, визначеній законодавством.
У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, інформація надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її в іншій формі. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі, інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді.
Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об'єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається телефоном структурними підрозділами або уповноваженими посадовими особами.
Запити на інформацію по телефону здійснюються за номерами телефонів структурних підрозділів суду відповідно до їх напрямів діяльності.
2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.
2.5. Особами, відповідальними за надання відомостей за запитами на інформацію, є керівники самостійних структурних підрозділів апарату Суду.
2.6. Надання публічної інформації про діяльність Суду запитувачам інформації на їх запит, а також розміщення вказаної інформації на веб-сайті Суду таінформаційному стенді забезпечують керівники структурних підрозділів апарату Суду за такими напрямами діяльності:
- щодо інформації довідкового характеру з Автоматизованої системидокументообігу Суду (далі - АСД), документів, що зберігаються в архіві Суду; прорух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату в усній формі (за телефоном) – начальник відділу документального забезпечення та контролю, а в разі його відсутності провідний спеціаліст цього відділу;
         - про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату в письмовій формі (за письмовими запитами); про доступ до судових засідань у Суді – начальник відділу документального забезпечення і контролю, а в разі його відсутності провідний спеціаліст цього відділу;
 - про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; про доходи працівників Суду, інші персональні дані та відомості з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та про доступ до публічної інформації - начальник організаційно-кадрового відділу, а в разі його відсутності головний спеціаліст цього відділу;
 - про статистичні дані щодо здійснення судочинства Судом, відображені у звітах, матеріали аналізів та узагальнень судової практики Суду – начальник організаційно-кадрового відділу, а в разі його відсутності старший консультант цього відділу;
 - інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних Суду, щодо технічних питань роботи АСД – головний спеціаліст з інформаційних технологій, а в разі його відсутності провідний спеціаліст;
 - про матеріально-технічне забезпечення Суду, утримання, експлуатацію, ремонт, будівництво адміністративних будинків, обслуговування території; створення працівникам безпечних умов праці, забезпечення житлом; охорону праці та техніку безпеки, пожежну безпеку; - заступник керівника апарату, начальник фінансово-економічного відділу та завідувач господарством;
- про прийом громадян у Суді, щодо інших питань, які стосуються Голови Суду, його заступників, керівника апарату, його заступника -  начальник орнагізаційно-кадрового відділу та головний спеціаліст цього відділу;
2.7. Внутрішньо-організаційні акти індивідуальної дії Суду не підлягають оприлюдненню.
2.8. Поширення персональних даних здійснюється у порядку та спосіб, передбачений Законом України "Про захист персональних даних".
Розділ 3. Надання публічної інформації про діяльність Суду
3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується організаційно-кадровим відділом відповідно до Законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні у засобах масової інформації", "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації", "Про телебачення і радіомовлення", "Про інформаційні агентства".
        3.2. Організаційно-кадровий відділ забезпечує оприлюднення на веб-сайті Суду інформації, підготовленої самостійними структурними підрозділами апарату Суду з урахуванням вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".
3.3. Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:
1)      інформація про діяльність Суду:
- місцезнаходження, поштова адреса, адреса електронної пошти для
направлення електронних запитів на інформацію;
 - прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти Голови Суду та його заступників, керівника апарату, а також керівників самостійних структурних підрозділів апарату Суду;
         - розклад роботи та графік прийому громадян;
  - вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;
2) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;
3)  інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;
4)  дані судової статистики;
5)  інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;
6)  звіти, в тому числі щодо результатів розгляду запитів на інформацію;
7)  інші відомості про діяльність Суду, які належать до публічної інформації.
3.4. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України "Про доступ до судових рішень.
3.5. У приміщенні Суду на інформаційному стенді та в інформаційному кіоску розміщується така інформація:
1) про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об'єднань громадян, з питань, пов'язаних з організацією діяльності Суду;
2) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді;
3)  банківські реквізити для сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи та державного мита (судового збору);
4) графік прийому громадян, представників юридичних осіб Головою Вищого господарського суду України та його заступниками, Головою Верховного суду України та його заступниками, Головою Державної судової адміністрації України, головою суду та його заступником;
5)  інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.
           3.6.  Представники сторін, третіх осіб, прокурор, інші особи, які беруть участь у процесі у випадках, передбачених чинним законодавством, мають право бути присутніми на відкритому судовому засіданні в Суді, робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої відповідно до вимог та обмежень, які встановлюються процесуальним законодавством.
3.7. Запитувач має право звернутися до Суду із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України "Про доступ до публічної інформації".
У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон. Копія такого запиту надається особі, яка його подала.
 
Розділ 4. Порядок реєстрації, опрацювання запитів на інформацію та відповідей на них

 
     4.1. Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються в відділі документального забезпечення та контролю (канцелярії) Суду відповідно до Інструкції з діловодства у господарських судах України з урахуванням вимог цього Положення.
      4.2. Запити на інформацію (у тому числі звернення громадян, що містять запити на інформацію) реєструються в АСД в картотеці «Запити на інформацію».
       4.3. Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції відділ документального забезпечення та контролю виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх голові Суду або керівнику апарату з позначкою жовтого кольору, що містить напис "запит на інформацію".
        4.4. У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються керівники усіх відповідних структурних підрозділів згідно з напрямами діяльності, визначеними пунктом 2.6 цього Положення.
За рішенням голови Суду або керівника апарату Суду відповідальним за надання відповіді на такий запит може бути визначено одного із керівників відповідних структурних підрозділів. У такому випадку співвиконавці зобов'язані не пізніше чотирьох робочих днів з дня отримання Судом запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.
4.5. Запит на інформацію з відповідною резолюцією голови Суду або керівника апарату Суду опрацьовується в відділі документального забезпечення та контролю, після чого невідкладно передається виконавцям.
4.6.  Відповіді на запит підлягають обов'язковій реєстрації в відділі документального забезпечення та контролю Суду.
4.7.       Запити на інформацію у вигляді електронного документа надсилаються на відповідну електронну адресу Суду public@vl.arbitr.gov.ua
4.8.       Прийом запитів на інформацію, що надіслані на електронну пошту суду, здійснює головний спеціаліст з інформаційних технологій, а в разі його відсутності провідний спеціаліст кожного робочого дня з 9год.00хв. до 15год.00хв.
          До 15год 30хв. роздруковані на паперовому носії запити на інформацію, що надіслані на електронну пошту суду, передаються до відділу документального забезпечення та контролю для їх реєстрації та опрацювання у загальному порядку.
4.9.       Відповіді на запит на інформацію, що надсилаються запитувачу інформації електронною поштою, роздруковуються на паперовому носії у двох примірниках, підписуються керівником відповідного структурного підрозділу та передаються з 9год00хв. до 15год.30хв. у відділ документального забезпечення та контролю для їх реєстрації та опрацювання в загальному порядку. Електронна копія відповіді розміщується виконавцем в локальній комп’ютерній мережі Суду.
         Перші примірники відповідей відділ документального забезпечення та контролю до 16год.30хв. передає головному спеціалісту з інформаційних технологій для надсилання запитувачам інформації з електронної пошти Суду, що зазначена в пункті 4.7 цього Положення. Другі примірники відповідей залишаються в відділі документального забезпечення та контролю для зберігання та подальшого використання відповідно до номенклатури справ.
4.10. Самостійні структурні підрозділи суду щомісячно до 3-го числа місяця, наступного за звітним, інформують керівника апарату Суду про кількість і характер запитів на інформацію, результати їх розгляду.
Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність Суду
          5.1. Відповідь на запит надається керівником відповідного структурного підрозділу за підписом голови  суду.
5.2.   Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.
5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація, за винятком інформації з обмеженим доступом.
5.4.   Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:
1)    якщо він не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2)    інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3)   не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідно до якої запит на інформацію має містити:
- ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
-  підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 
Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.
5.5.   Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.
При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.
5.6.   Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п'яти
робочих днів з дня отримання запиту Судом.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
5.7.   У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних керівник самостійного структурного підрозділу, відповідальний за надання інформації за таким запитом, може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку він повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
5.8. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає: виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, керівник самостійного структурного підрозділу; відповідальний за надання інформації, не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
5.9.  У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації, може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит,
5.10.  У разі надходження кореспонденції, що одночасно містить запит на інформацію, та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом, а його копія в частині інших питань - Законом України "Про звернення громадян". У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України "Про звернення громадян".
 
 
 
Керівник апарату суду                                                                 М.Ф.Сідімянцева