flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Зміни у Господарському процесуальному кодексі України

27 травня 2021, 16:03

26 травня 2021 року набрав чинності ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи».

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):
1) у статті 6:
у частині п’ятій слова «та Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему» замінити словами «Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;
у частині восьмій:
в абзаці другому слова «Закону України «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Закону України «Про електронні довірчі послуги»;
абзац третій доповнити словами «та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;
частини дев’яту і тринадцяту викласти в такій редакції:
«9. Суд проводить розгляд справи за матеріалами судової справи у паперовій або електронній формі в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;
«13. Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положення, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), розробляються Державною судовою адміністрацією України та затверджуються Вищою радою правосуддя після консультацій з Радою суддів України»;
2) частину третю статті 9 та частину дев’ятнадцяту статті 32 доповнити словами «та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;
3) частину шосту статті 42 викласти в такій редакції:
«6. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;
4) частину восьму статті 60 доповнити словами «та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;
5) у частині другій статті 96 слова «Закону України «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Закону України «Про електронні довірчі послуги»;
6) частину дев’яту статті 120 доповнити словами «та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;
7) у статті 122:
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, оприлюднюються на офіційному веб-порталі судової влади України із зазначенням дати оприлюднення, номера справи, найменування та адреси суду, ціни позову, найменування (імені) позивача, його місцезнаходження та ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), найменування (імен) інших учасників справи»;
частину п’яту доповнити словами «та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;
8) частину третю статті 197 викласти в такій редакції:
«3. Учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного підпису згідно з вимогами Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;
9) у статті 222:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного засобу в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів). За заявою будь-кого з учасників справи або за ініціативою суду повне фіксування судового засідання здійснюється за допомогою відеозаписувального технічного засобу (за наявності в суді технічної можливості та за відсутності заперечень з боку будь-кого з учасників судового процесу)»;
частину п’яту доповнити другим реченням такого змісту: «Порядок зберігання технічного запису судового засідання визначається Положенням про Єдину інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів)»;
10) статтю 223 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Під час здійснення повного фіксування судового засідання технічними засобами, а також проведення судового засідання в режимі відеоконференції протокол судового засідання створюється Єдиною інформаційно-телекомунікаційною системою в порядку, визначеному Положенням про Єдину інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).
Протокол судового засідання скріплюється електронним підписом секретаря судового засідання і приєднується до справи»;
11) частину восьму статті 233 викласти в такій редакції:
«8. Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формах.
Судові рішення в електронній формі викладаються з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, оприлюднюються в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), та підписуються електронним підписом судді (у разі колегіального розгляду — електронними підписами всіх суддів, які входять до складу колегії)»;
12) частину першу статті 327 викласти в такій редакції:
«1. Виконання судового рішення здійснюється на підставі наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції.
Накази суду в електронній формі викладаються з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, оприлюднюються в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), та підписуються електронним підписом судді (у разі колегіального розгляду — електронними підписами всіх суддів, які входять до складу колегії)»;
13) у підпункті 17 пункту 1 розділу XI «Перехідні положення»:
абзац перший викласти в такій редакції:
«17) до визначення Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів), можливості вчинення передбачених цим Кодексом дій з використанням підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи такі дії вчиняються в такому порядку»;
після абзацу дев’ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«17.16) учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» або Державною судовою адміністрацією України».
У зв’язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом двадцять першим;
абзац двадцять перший викласти в такій редакції:
«Створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи здійснюються поетапно»;
доповнити абзацами двадцять другим і двадцять третім такого змісту:
«Окремі підсистеми (модулі) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи починають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади України оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Про початок функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи у складі всіх необхідних для її повного функціонування підсистем (модулів) Вища рада правосуддя публікує оголошення у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади України.
Оголошення про створення та забезпечення функціонування окремої підсистеми (модуля) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи має містити посилання на відповідний підпункт підпункту 17 пункту 1 розділу ХI «Перехідні положення» цього Кодексу, який передбачає особливості вчинення тих процесуальних (або інших) дій, порядок вчинення яких зазнає змін після початку функціонування такої підсистеми (модуля)»;
14) у тексті Кодексу слова «електронний цифровий підпис» в усіх відмінках і числах замінити словами «електронний підпис» у відповідному відмінку і числі.