flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього службового розпорядку апарату суду

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом зборів державних                               Наказом керівника апарату

службовців апарату господарського                      господарського суду

суду Волинської області                                         Волинської області

04.05.2016 №12/02-5                                               04.05.2016 №1

 

 

Правила

внутрішнього службового розпорядку апарату

господарського суду Волинської області

 

I. Загальні положення.

 

1. Правила внутрішнього службового розпорядку апарату господарського суду Волинської області (далі - Правила) визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку державних службовців апарату господарського суду Волинської області (далі - апарат суду), режим роботи, умови перебування державного службовця в господарському суді Волинської області та забезпечення раціонального використання його робочого часу.

2. Службова дисципліна в господарському суді Волинської області ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов'язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

3. Правила затверджуються загальними зборами державних службовців апарату господарського суду Волинської області (далі - державні службовці суду) за поданням керівника апарату господарського суду Волинської області (далі - керівник апарату суду) і виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності) на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затв. наказом Національного агентства України з питань державної служби 03 березня 2016 року N 50.

4. Правила внутрішнього службового розпорядку апарату господарського суду Волинської області доводяться до відома всіх державних службовців суду, які працюють у господарському суді Волинської області, під підпис.

 

II. Загальні правила етичної поведінки

в господарському суді Волинської області

 

1. Державні службовці суду повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

2.Державні службовці суду у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

3.Державні службовці суду повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

4.Державні службовці  суду під час виконання своїх посадових обов'язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

5.Одяг державного службовця повинен бути офіційно-ділового стилю і не суперечити загальноприйнятим вимогам пристойності.

 

III. Робочий час і час відпочинку державного службовця

 

1.Тривалість робочого часу державного службовця суду становить 40 годин на тиждень.

2.У господарському суді Волинської області встановлюється п'ятиденний робочий тиждень із тривалістю роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - по 8 годин 15 хвилин, п'ятниця - 6 годин 45 хвилин; вихідні дні - субота і неділя.

Режим роботи суду встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у певній місцевості.

У зв'язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у господарському суді Волинської області (його структурному підрозділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

3.Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця суду з урахуванням режиму роботи господарського суду Волинської області.

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

4.Напередодні святкових та неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

5.Працівникам забороняється відволікати державного службовця суду від виконання його посадових обов'язків.

6.Облік робочого часу у господарському суді Волинської області здійснюється у відповідному журналі обліку робочого часу/табелі робочого часу (далі - журнал) або за допомогою відповідної електронної програми, що є складовою автоматизованої системи контролю доступу до приміщень адміністративних будівель суду (далі - система обліку робочого часу).

Для забезпечення контролю своєчасного прибуття на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою до відділу управління персоналом господарського суду Волинської області.

7.Вихід державного службовця суду за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника та керівника апарату суду. У господарському суді Волинської області може вестися журнал реєстрації місцевих відряджень.

 

IV. Порядок повідомлення державним службовцем

про свою відсутність

 

1.Державний службовець суду повідомляє свого безпосереднього керівника та керівника апарату суду про відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв'язку або іншим доступним способом.

2.У разі недотримання державним службовцем суду вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

3.У разі ненадання державним службовцем суду доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім'я керівника апарату господарського суду Волинської області щодо причин своєї відсутності.

 

V. Перебування державного службовця

в господарському суді Волинської області

у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу

 

1.Для виконання невідкладних завдань державний службовець суду може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду, про який повідомляється виборний орган первинної профспілкової організації (за наявності), в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця суду не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

2.Керівник апарату суду за потреби може залучати державних службовців господарського суду Волинської області до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

Чергування державного службовця суду після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом управління персоналом і затверджується керівником апарату суду  за погодженням виборного органу первинної профспілкової організації (за наявності).

3.У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

4.У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом управління персоналом керівнику апарату суду для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

5.У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у господарському суді запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям суду надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

6.Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VI. Порядок доведення до відома державного службовця

нормативно-правових актів, наказів, доручень

та розпоряджень зі службових питань

 

1.Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців суду шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

2.Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті господарського суду Волинської області.

 

VII. Дотримання загальних інструкцій

з охорони праці та протипожежної безпеки

 

1.Керівник апарату суду зобов'язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку керівником апарату суду покладені відповідні функції в господарському суді.

2.Державний службовець суду повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

3.Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

4.За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в господарському суді Волинської області відповідає керівник апарату суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов'язок.

 

VIII. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ)

і майна державним службовцем

 

1.Державний службовець суду зобов'язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв'язку з виконанням посадових обов'язків майно уповноваженій керівником апарату суду особі. Уповноважена особа зобов'язана прийняти справи і майно.

2.Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою господарського суду Волинської області, начальником відділу управління персоналом та державним службовцем, який звільняється.

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

IX. Прикінцеві положення

 

1.Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця суду до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.Питання, пов'язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату суду, а у випадках, передбачених чинним законодавством, - спільно або за згодою з виборним органом первинної профспілкової організації у разі її наявності.