flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Правила внутрішнього трудового розпорядку суду

 

ПРАВИЛА
ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
 
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відповідно до Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.
Відповідно до статті 4 Закону України "Про державну службу" право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання.
1.2. Правила внутрішнього трудового розпорядку господарського суду Волинської області (далі - Правила) відповідно до Кодексу законів про працю України визначають трудовий розпорядок у господарському суді Волинської області.
1.3. Метою цих Правил є визначення основних обов'язків керівництва та працівників господарського суду Волинської області (далі - працівників суду), зміцнення трудової дисципліни, ефективна організація праці, повне та раціональне використання робочого часу, підвищення якості і продуктивності праці.
1.4. У господарському суді Волинської області трудова дисципліна ґрунтується на свідомому й сумлінному виконанні працівниками своїх трудових обов'язків і є необхідною умовою організації ефективної праці. Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.
1.5. Діяльність працівників господарського Волинської області суду ґрунтується на принципах: служіння народу України; демократизму і законності; гуманізму і соціальної справедливості; пріоритету прав людини і громадянина; професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі; персональної відповідальності за виконання службових обов'язків і дисципліни; дотримання прав та законних інтересів органів місцевого і регіонального самоврядування; дотримання прав підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян.
1.6. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил вирішуються керівництвом господарського суду Волинської області в межах наданих йому актами законодавства повноважень, а у випадках, передбачених законодавством України, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом.
 
ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ
2.1. Працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору в установленому законом порядку.
2.2. Призначення, обрання безстроково та звільнення суддів регламентується Конституцією України, Законом України “Про судоустрій та статус суддів”.
Призначення на посади та звільнення з посад працівників апарату господарського суду Волинської області проводиться відповідно до Конституції України, Закону України "Про державну службу", діючого трудового законодавства України та на підставі статті 149 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".
2.3. Працівники господарського суду Волинської області приймаються на роботу за трудовими договорами, на посади державних службовців особи призначаються на конкурсній основі, крім випадків, коли законодавством України передбачено інше. Особи, які вперше призначаються на посаду державного службовця, приймають Присягу державного службовця відповідно до статті 17 Закону України "Про державну службу".
2.4. Під час укладення трудового договору громадяни зобов'язані подати: паспорт або інший документ, що посвідчує особу; трудову книжку, оформлену у встановленому порядку; диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку; довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також копії цих документів.
Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав - учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію.
Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених документів зобов'язані також подати такі документи: особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4x6 сантиметрів; декларацію про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї за попередній рік; документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії; підписане претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із загальними правилами поведінки державного службовця; направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів) у разі, якщо таке направлення видавалось.
Під час укладання трудового договору забороняється вимагати від осіб, які влаштовуються на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством України.
2.5. Прийом на роботу працівників апарату суду оформляється наказом керівника апарату господарського суду Волинської області, який оголошується працівнику під розписку.
2.6. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.
2.7. Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.
2.8. Під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі про прийняття на роботу. Під час прийняття на державну службу може встановлюватися випробування строком до шести місяців.
2.9. Під час прийняття на роботу працівника або в разі переведення його в установленому порядку на іншу роботу адміністрація зобов'язана:
- роз'яснити працівникові істотні умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства;
- ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовою інструкцією під розписку;
- визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;
- проінструктувати працівника щодо техніки безпеки, протипожежної охорони та інших правил з охорони праці.
2.10. На осіб, які пропрацювали понад п'ять днів, заводяться трудові книжки.
Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженою спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року N 58. Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на працівника кадрової служби.
2.11. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах, передбачених чинним законодавством України.
2.12. Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши керівника письмово за два тижні. Після закінчення цього строку працівник має право припинити роботу, а адміністрація відповідно до статті 38 КЗпП України не має права затримувати проведення розрахунку та звільнення працівника з роботи, а також зобов'язана в день звільнення видати працівникові трудову книжку та повністю провести з ним розрахунок. Записи про звільнення в трудову книжку повинні заноситися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства України та з обов'язковим посиланням на відповідну норму закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.
2.13. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу допускається у випадках, передбачених чинним законодавством.
2.14. Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у разі:
а) порушення умов реалізації права на державну службу;
б) недотримання пов'язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16 Закону України "Про державну службу";
в) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби;
г) відставки державних службовців, які займають посади першої або другої категорії;
д) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі;
е) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17 Закону України "Про державну службу";
є) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13 цього Закону України "Про державну службу".
Зміна керівників або складу державних органів не може бути підставою для припинення державним службовцем державної служби на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників, крім державних службовців патронатної служби.
2.15. Припинення трудового договору працівників апарату суду оформляється наказом керівника апарату господарського суду Волинської області.
 
ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ
3.1. Працівники господарського суду Волинської області мають право:
- користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам України Конституцією та законами України;
- брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;
- на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;
- вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;
- на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який йому присвоюється, якості, досвіду та стажу роботи;
- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;
- на соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу;
- вирішення трудових спорів у судовому порядку;
- захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих державних органах та в судовому порядку
Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Працівники господарського суду Волинської області зобов'язані:
- дотримуватись Конституції України та інших актів законодавства України;
- не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;
- сумлінно виконувати свої службові обов'язки, проявляти ініціативу і творчість, постійно вдосконалювати організацію своєї роботи;
- виконувати свої посадові обов'язки чесно, неупереджено, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильності до окремих фізичних і юридичних осіб, політичних партій;
- не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби, негативно вплинути на репутацію державного службовця;
- шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, бути скромним, витриманим, об'єктивним при оцінці своїх вчинків.
- раціонально використовувати робочий час з метою належного виконання покладених на них службових обов'язків;
- додержуватись дисципліни праці;
постійно тримати в порядку службові документи, роботу з ними здійснювати відповідно до Інструкції з - діловодства в господарських судах, затвердженої наказом Вищого господарського суду України від 10.12.2002 № 75 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Вищого господарського суду України від 17.11.2003 № 57, від 25.10.2004 №64);
- постійно поліпшувати стан відповідності своїх умінь, знань і навичок функціям та завданням займаної посади, підвищувати свій професійний, інтелектуальний та культурний рівень за освітньо-професійними програмами та шляхом самоосвіти;
- діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав доручення, а в разі наполягання на його виконанні - повідомити вищу за посадою особу;
- не розголошувати відомості про громадян, що стали їм відомі під час виконання обов'язків, а також іншу інформацію, яка відповідно до чинного законодавства не підлягає розголошенню;
- забезпечувати, щоб матеріальні та фінансові ресурси, які йому доручені, використовувались раціонально, ефективно та економно;
- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки;
- утримувати в чистоті і порядку своє робоче місце, додержуватись чистоти в приміщенні суду;
- на час виходу із службових приміщень (кабінетів) не залишати у них відвідувачів та замикати двері на ключ;
- не відчиняти без особливої необхідності вікна у період опалювального сезону;
- залишаючи приміщення в кінці робочого дня вимикати світло, обладнання, зачиняти вікна, кватирки, вмикати охоронну сигналізацію;
- використовувати міжміські телефонні розмови лише в службових цілях;
- суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального користування) господарського суду Волинської області.
3.3. Працівникам суду забороняється:
- брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України, державної служби;
- вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища, з корисливою метою, а також діяння, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;
- виявляти упередженість чи прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, органу, об'єднання громадян або конкретної особи всупереч інтересам служби.
3.4. Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою, визначається положеннями про відділи господарського суду Волинської області та посадовими інструкціями, затвердженими в установленому порядку, довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і тарифно-кваліфікаційними довідниками робіт і професій робітників.
 
IV. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКА
АБО УПОВНОВАЖЕНОГО НИМ ОРГАНУ
4.1. Власник або уповноважений ним орган (керівник) зобов'язаний:
- під час укладання трудового договору роз'яснити працівникові його права і обов'язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати; належним чином організувати працю та забезпечити кожного працівника робочим місцем;
- затвердити чітко визначений обсяг службових повноважень за посадою кожного працівника; забезпечити здорові та безпечні умови праці;
- контролювати виконання працівниками вимог законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку та техніки безпеки і протипожежної охорони; застосовувати до порушників дисципліни заходи дисциплінарного впливу;
- неухильно дотримуватись вимог чинного законодавства про працю, правил з охорони праці;
- виплачувати працівникам заробітну плату регулярно в робочі дні не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів;
- у разі коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні;
- постійно вдосконалювати організацію роботи господарського суду Волинської області, забезпечувати підвищення кваліфікації та професійної майстерності працівників; створювати умови для ефективного використання робочого часу;
- сприяти створенню в колективі ділової творчої обстановки, підтримувати і розвивати ініціативу і активність працівників; забезпечити систематичне підвищення кваліфікації працівників.
 
V. РОБОЧИЙ ЧАС І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ. ЧАС ВІДПОЧИНКУ
5.1. Нормальна тривалість робочого часу працівників господарського суду Волинської області не може перевищувати 40 годин на тиждень. Установлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - суботою та неділею.
5.2. Робочий час працівників господарського суду Волинської області починається щоденно о 9:00 годині та закінчується щодня, крім п'ятниці, о 18:00 годині, в п’ятницю робочий час закінчується о 16:45. Напередодні святкових та неробочих днів, що визначені статтею 73 КЗпП України, тривалість роботи працівників скорочується на одну годину.
5.3. Працівникам надається щодня перерва для відпочинку та харчування з 13:00 до 13:45год. Перерва не включається в робочий час. Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатись з місця роботи.
5.4. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні, як правило, не допускається. Залучення працівників до надурочної роботи, у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством України, за письмовим наказом керівника. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники суду зобов'язані за розпорядженням керівника з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства України.
5.5. Облік робочого часу працівників здійснюється кадровою службою за табелем встановленої форми, який затверджується головою суду.
5.6. Працівникам господарського суду Волинської області надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи та посади і заробітної плати. Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менше 24 календарних днів.
5.7. Черговість надання відпусток визначається графіком, який затверджується керівництвом господарського суду Волинської області на кожен календарний рік не пізніше 15 січня. Графік складається з урахуванням необхідності забезпечення нормальної діяльності господарського суду Волинської області та особистих інтересів працівників і можливості їх відпочинку. Графік доводиться до відома всіх працівників господарського суду Волинської області під розписку. Про відпустку, визначену графіком, працівник повинен бути попереджений адміністрацією під розписку не пізніше ніж за два тижні до початку відпустки.
5.8. Надання відпусток працівникам апарату господарського суду Волинської області оформляється наказом керівника апарату. Контроль за дотриманням графіків відпусток та оформленням документів, пов'язаних з відпустками, здійснює кадрова служба.
5.9. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.
5.10. За рішенням керівництва суду державні службовці можуть бути відкликані з відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається державному службовцю в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році. У разі відкликання працівника зі щорічної відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.
5.11. Працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, надаються додаткові оплачувані відпустки у зв'язку з навчанням.
 
VI. ЗАОХОЧЕННЯ ЗА УСПІХИ В РОБОТІ
6.1. За зразкове виконання своїх обов'язків, тривалу та бездоганну роботу, новаторство у праці й інші досягнення в роботі можуть застосовуватись такі заохочення: оголошення подяки; преміювання; нагородження почесною грамотою. Крім того, за сумлінну безперервну працю, зразкове виконання трудових обов'язків державним службовцям видається грошова винагорода в розмірі та порядку, що встановлюються Кабінетом Міністрів України. За особливі заслуги державні службовці представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.
6.2. Працівникам, які успішно та сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надаються в першу чергу переваги і соціальні пільги в межах повноважень і за рахунок коштів господарського суду Волинської області. Таким працівникам надається також перевага під час просування по службі.
6.3. Заохочення оголошуються наказом керівника апарату господарського суду Волинської області, доводяться до відома працівника або всього колективу та заносяться до трудової книжки працівника.
 
VII. СТЯГНЕННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
7.1. За порушення трудової дисципліни, цих Правил до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення: догана; звільнення.
Звільнення як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване відповідно до пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України. До державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних із проходженням державної служби, а також за вчинок, який ганьбить його як державного службовця, або дискредитує господарський суд Волинської області, можуть застосовуватись і такі заходи дисциплінарного впливу: попередження про неповну службову відповідність; затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.
7.2. Дисциплінарні стягнення застосовуються керівником апарату господарського суду Волинської області та оформляються наказом, який оголошується працівникові під розписку.
7.3. Державні службовці, які здійснюють керівництво іншими державними службовцями або контролюють їх роботу, зобов'язані вживати заходів щодо дотримання ними цих Правил, Загальних правил поведінки державного службовця та чинного законодавства України в межах своїх повноважень та відповідно до законодавства.
7.4. До застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен вимагати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. У разі відмови працівника дати письмові пояснення складається відповідний акт.
7.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, без урахування часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.
7.6. За кожне порушення трудової дисципліни накладається лише одне дисциплінарне стягнення.
7.7. Якщо протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.
7.8. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, стягнення може бути зняте до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.
 
VIII. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН
8.1. Прийом громадян у суді здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. №348.
8.2. Графік прийому громадян керівництвом суду затверджується наказом голови суду і вивішується на дошці оголошень в приміщенні суду.
8.3. Прийом громадян фіксується в спеціально заведених журналах.
 
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ
ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ
9.1. Контроль за виконанням Правил покладається на керівника апарату суду. Відповідальність за стан і дотримання перепускного режиму покладається на чергового працівника судової міліції.
9.2. Працівники суду за невиконання без поважних причин обов'язків, покладених на них цими Правилами притягуються до дисциплінарної і несуть матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
9.3. До громадян, які допускають порушення цих Правил, можуть бути застосовані такі заходи впливу:
- зауваження;
- випровадження з будинку правосуддя;
- притягнення до відповідальності відповідно до чинного законодавства.