flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Кваліфікаційна документація на ДАС

державна судова адміністрація України
 
 
 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Рішенням комітету з конкурсних торгів
 
від «06» жовтня 2010 року
 
Голова комітету з конкурсних торгів
 
 
 
_______________ В.А. Капустинський
 
м.п.

 
 
 
 
 
 
 

КВАЛІФІКАЦІЙНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

 
на закупівлю
Послуги зі створення програмного забезпечення
(ДК 016-97: 72.20)
 
 

Процедура закупівлі – попередня кваліфікація

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
м. Київ – 2010


 

Розділ 1. Загальні положення
1. Терміни, які вживаються в кваліфікаційній документації
Кваліфікаційна документація розроблена на виконання вимог Закону від 01.06.2010 № 2289-VІ «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон).
Терміни, які використовуються в цій кваліфікаційній документації, вживаються в значеннях, визначених Законом.
2. Інформація про замовника торгів:
 
- повне найменування:
Державна судова адміністрація України
- місцезнаходження:
01621, м. Київ, вул. Липська, 18/5
- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:
Сердюк Наталія Павлівна, Директор департаменту матеріально-технічного, інформаційного та побутового забезпечення
01021, м. Київ, вул. Липська, 18/5, тел./факс 044 277-76-70,
3. Інформація про предмет закупівлі
 
- найменування предмета закупівлі:
Послуги зі створення програмного забезпечення, код за ДК 016-97: 72.20
- вид предмета закупівлі:
Постачання комп’ютерної програми, що забезпечить функціонування автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах України відповідно до вимог чинного законодавства з передачею замовнику виключних майнових прав інтелектуальної власності (у повному обсязі)
- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
01621, м. Київ, вул. Липська, 18/5
- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):
до 31 грудня 2010 року
4. Процедура закупівлі
Попередня кваліфікація.
5. Недискримінація учасників
Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені кваліфікаційні пропозиції
Всі документи кваліфікаційної пропозиції складаються українською мовою.
Якщо учасник не є резидентом України, він може додатково подати свою кваліфікаційну пропозицію англійською або російською мовами. Тексти повинні бути автентичними Визначальним є текст, викладений українською мовою.
Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до кваліфікаційної документації
1. Процедура надання роз’яснень щодо кваліфікаційної документації
Учасник, який отримав кваліфікаційну документацію, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання кваліфікаційних пропозицій звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо кваліфікаційної документації.
Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано кваліфікаційну документацію.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до кваліфікаційної документації, продовживши строк подання та розкриття кваліфікаційних пропозицій не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано кваліфікаційну документацію.
У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту кваліфікаційної документації або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття кваліфікаційних пропозицій не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано кваліфікаційну документацію.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо кваліфікаційної документації
У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо кваліфікаційної документації замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано кваліфікаційну документацію, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
Розділ 3. Підготовка кваліфікаційної пропозиції
1. Оформлення кваліфікаційної пропозиції
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).
Кваліфікаційна пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну кваліфікаційну пропозицію.
Усі сторінки кваліфікаційної пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів кваліфікаційної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.
Кваліфікаційна пропозиція запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.
На конверті повинно бути зазначено:
-         повне найменування і місцезнаходження замовника;
-         назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення попередньої кваліфікації, номер державного офіційного друкованого видання, у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення;
-         повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
-         маркування: «Не відкривати до «10» листопада 2010 р. 11 год.00 хв. (зазначається дата та час розкриття кваліфікаційних пропозицій»).
2. Зміст кваліфікаційної пропозиції учасника
2.1 Кваліфікаційна пропозиція, яка подається учасником повинна містити:
1) інформацію про учасника згідно Додатку № 1 до цієї кваліфікаційної документації;
2) документальне підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям:
-         довідки згідно Додатків № 2-4 до цієї кваліфікаційної документації;
-         копія балансу та звіту про фінансові результати з відміткою органу статистики за останній звітний період (Форма №1 та Форма №2);
-         копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (Форма №3);
-         довідка з банку/банків про відсутність заборгованості по кредитам, видана не більш як за 10 днів до дати розкриття кваліфікаційних пропозицій;
3) інформацію та документи про відповідність запропонованого товару технічному завданню, підготовлені відповідно до вимог п. 7 розділу 3 цієї кваліфікаційної документації;
4) копію документу, який підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису кваліфікаційної пропозиції (копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником або виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління або копію довіреності керівника учасника та інше). У разі, якщо підписувати договір, кваліфікаційну пропозицію тощо буде інша уповноважена особа, надати документальне підтвердження повноважень цієї особи (оригінал довіреності);
5) оригінал довідки Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України або державного підприємства «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, видану не раніше 15 календарних днів відносно дати розкриття кваліфікаційних пропозицій;
6) оригінал довідки ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні, дійсну на дату розкриття кваліфікаційних пропозицій;
7) документальне підтвердження провадження учасником господарської діяльності відповідно до положень статуту, а саме:
-         завірену копію статуту (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи-підприємця – завірену копію паспорту);
-         завірену копію довідки про включення до ЄДРПОУ (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи-підприємця – завірену копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду);
-         завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (для фізичної особи-підприємця – завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи - підприємця);
-         завірену копію довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП);
-         завірену копію свідоцтва про реєстрацію Учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку.
8) копію документа, що підтверджує належність учаснику достатнього для виконання Договору про закупівлю обсягу майнових прав інтелектуальної власності на комп’ютерну програму, виключні майнові права інтелектуальної власності (у повному обсязі) на яку передаватимуться за Договором про закупівлю.
9) завірену копію запиту на отримання кваліфікаційної документації з вхідним реєстраційним номером замовника або відміткою представника замовника, уповноваженого здійснювати зв’язок з учасниками.
2.2. Для правильного оформлення кваліфікаційної пропозиції учасник вивчає всі інструкції, форми, терміни та специфікації, наведені у кваліфікаційній документації.
Неспроможність подати всю інформацію, що потребує кваліфікаційна документація, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та спричинить за собою відхилення такої пропозиції.
3. Строк, протягом якого кваліфікаційні пропозиції є дійсними
Кваліфікаційні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 (дев’яносто) днів з дня розкриття кваліфікаційних пропозицій.
До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії кваліфікаційних пропозицій.
Учасник має право:
-         відхилити таку вимогу;
-         погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним кваліфікаційної пропозиції.
4. Кваліфікаційні критерії до учасників
Для участі у процедурі попередньої кваліфікації Учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:
Наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
Наявність фінансової спроможності.
Для документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із ст. 16 Закону учасники надають: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості по кредитам, документи, передбачені Додатками № 2-4 до кваліфікаційної документації.
5. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі
Технічні, якісні та кількісні характеристики продукції, що є предметом закупівлі, викладені в Додатку № 5 до кваліфікаційної документації.
Якість продукції що поставляється, повинна відповідати вимогам до продукції цього типу.
6. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані кваліфікаційні пропозиції
Закупівля за лотами не передбачається.
7. Внесення змін або відкликання кваліфікаційних пропозиції учасником
Учасник має право внести зміни або відкликати свою кваліфікаційну пропозицію до закінчення строку її подання.
Такі зміни чи заява про відкликання кваліфікаційної пропозиції враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання кваліфікаційних пропозицій.
Повідомлення про зміни або відкликання пропозиції готується учасником, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із п. 1 Розділу ІІІ цієї документації. На конверті додатково позначається «Зміни» або «Відкликання» відповідно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.
Розділ 4. Подання та розкриття кваліфікаційних пропозицій
1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання кваліфікаційних пропозицій:
 
- спосіб подання кваліфікаційних пропозицій:
Особисто або поштою
- місце подання кваліфікаційних пропозицій:
01621, м. Київ, вул. Липська, 16-Г, каб. № 307
- кінцевий строк подання кваліфікаційних пропозицій (дата, час):
«10» листопада 2010 року до 10 год. 00 хв.
Кваліфікаційні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження кваліфікаційних пропозиції із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час розкриття кваліфікаційних пропозицій:
 
- місце розкриття кваліфікаційних пропозицій:
01621, м. Київ, вул. Липська, 16-Г, каб. № 307
- дата та час розкриття кваліфікаційних пропозицій:
«10» листопада 2010 року 11 год. 00 хв.
До участі у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття кваліфікаційних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його кваліфікаційної пропозиції.
Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених кваліфікаційної документацією, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття кваліфікаційних пропозицій.
Протокол розкриття кваліфікаційних пропозицій складається у день розкриття кваліфікаційних пропозицій за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття кваліфікаційних пропозицій підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття кваліфікаційних пропозицій надається будь-якому учаснику на його запит протягом 1 (одного робочого) дня з дня отримання такого запиту.
Розділ 5. Розгляд кваліфікаційних пропозицій
1. Розгляд попередніх пропозицій
Учасники попередньої кваліфікації, кваліфікаційні пропозиції яких відповідають вимогам, встановленим у кваліфікаційній документації, вважаються такими, що пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації. Пропозиції інших учасників попередньої кваліфікації відхиляються.
У разі якщо за результатами попередньої кваліфікації відбір пройшли пропозиції менше ніж двох учасників, процедура попередньої кваліфікації відміняється.
Замовник у строк, що не повинен перевищувати 10 днів з дати розкриття кваліфікаційних пропозицій, повідомляє кожного учасника про результати попередньої кваліфікації.
До подальшої участі у торгах (конкурсних торгах) запрошуються всі учасники, які пройшли відбір за результатами попередньої кваліфікації учасників, але не менше двох. Строк подання пропозицій конкурсних торгів після попередньої кваліфікації учасників повинен становити не менше ніж 15 днів з дня надсилання повідомлення про її результати.
Далі процедура попередньої кваліфікації проводиться так само, як і процедура відкритих торгів.
2. Інша інформація
Учасник у складі кваліфікаційної пропозиції надає примірник комп’ютерної програми для тестування під час розгляду кваліфікаційних пропозицій, яка повертається за письмовим запитом учасника після проведення попередньої кваліфікації.
Учасник у складі кваліфікаційної пропозиції надає електронну копію кваліфікаційної пропозиції на електронному носії.
Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на товар, який пропонується постачати за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням кваліфікаційних пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

 


 
Додаток №1
 
Інформація про учасника
 
1. Повне та скорочене найменування Учасника _____________________________________________________________________________
2.Адреса (юридична та фактична) Учасника _____________________________________________________________________________
3.Телефон/факс _____________________________________________________________________________
4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові, посада) _____________________________________________________________________________
5. Форма власності, юридичний статус та організаційно - правова форма Учасника, дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація
_____________________________________________________________________________
6. Коротка довідка про діяльність Учасника _____________________________________________________________________________
7. Уповноважений представник Учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі
 
________________________________________________
(Підпис керівника підприємства, організації, установи) МП
 
Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковим.


Додаток №2
 
Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази
 

№ з\п
Найменування обладнання
Кількість
Технічний стан
Примітки (власність, оренда тощо)
 
 
 
 
 

Додаток №3
 
Перелік працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю і які прийматимуть участь у виконанні умов договору про закупівлю.*
 

№ з/п
Посада
ПІБ
Працює в даній організації постійно/ тимчасово
Досвід роботи
Освіта із зазначенням учбового закладу, кваліфікація по диплому
за фахом
На зайнятій посаді
 
 
 
 
 
 
 

*обов’язково має бути зазначений весь керівний склад Учасника.


Додаток №4
 
Довідка про досвід виконання аналогічних договорів*
 

№ з/п
Замовник, адреса, телефон, ПІБ керівника
Предмет договору
Сума договору, тис. грн.
Рік виконання робіт (постачання товарів, надання послуг)
 
 
 
 
 

*не менше 2-х договорів.


Додаток № 5
 
Технічні, якісні та кількісні характеристики продукції
 

Технічна вимога:
Комп’ютерна програма (далі – КП) повинна дозволяти ведення судового діловодства в єдиній комп’ютерній мережі адміністративних судів України, охоплювати всі технологічні процеси обробки інформації в суді.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 2
Технічна вимога:
КП повинна мати клієнт-серверну архітектуру.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 3
Технічна вимога:
КП повинна забезпечувати реєстрацію та облік вхідної/вихідної кореспонденції адміністративного суду (далі – суд) в повному обсязі.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 4
Технічна вимога:
КП повинна мати можливість реєстрації судових справ, можливість додавання документів до справи, механізм ведення та друку реєстру справ, документів по справі та реєстру документів.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 5
Технічна вимога:
КП повинна дозволяти систематизувати та формалізувати набір типів документів суду, створювати/редагувати шаблони відповідних типів документів (в т.ч. судових рішень), та на базі шаблонів виготовляти, додавати до справи та зберігати в базі даних судові рішення, використовувати додавання документів певного типу до справи для зміни характеристик цієї справи.
При цьому документ повинен мати атрибут статусу, що відображають життєвий цикл виготовлення документу:
-         чернетка;
-         проект;
-         чистовик.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 6
Технічна вимога:
КП повинна поставлятися з набором шаблонів процесуальних документів для адміністративного судочинства для можливості виготовлення нових документів на основі шаблонів.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 7
Технічна вимога:
КП повинна реалізовувати ведення довідника сторін процесу з можливістю пошуку такої сторони за будь-якими її реквізитами.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 8
Технічна вимога:
КП повинна мати можливість пошуку справи за будь-якими її реквізитами.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 9
Технічна вимога:
КП повинна мати можливість пошуку документів за будь-якими реквізитами документу, реквізитами справи, до якої належить документ та за контекстом документу, мати можливість пошуку за будь-яким набором перелічених атрибутів та змісту документу. Для швидкого здійснення пошуку за змістом документу система повинна мати функцію індексації текстів документів.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 10
Технічна вимога:
КП повинна мати можливість фіксації фізичного розташування справ та окремих документів, можливість передачі реєстрів справ та/або документів між користувачами системи, функцію друку реєстру передач.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 11
Технічна вимога:
КП повинна мати систему налаштування послідовності обробки заяв/скарг, послідовності додавання процесуальних документів до справи в залежності від типу та поточного стану справи (технологічні лінії розгляду справи).
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 12
Технічна вимога:
КП повинна мати механізм формування та друку журналів – це функціональність, яка дозволяє користувачу запросити в системі набір реєстраційних записів певного типу і вивести їх на друк у відповідності із заздалегідь визначеним шаблоном.
Функціональність формування та друку журналів включає до себе реалізацію функцій:
-         Розробка шаблонів друку журналу;
-         Форма запиту журналу;
-         Експорт вже сформованого журналу в одному із загальновживаних форматів для подальшого збереження та/або друку (xls, doc, pdf тощо).
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 13
Технічна вимога:
КП повинна мати систему «Портфелів», що дозволяє створювати загальний по суду та індивідуальні для кожного користувача класифікатори вже створених документів та справ як свого суду, так і інших судів (апеляційний, вищий тощо). Повинна бути можливість створення на базі документу з портфелю нового документу по справі. При такому створенні шаблон документу повинен братися з документу портфелю, а значення полів вводу документу (номер справи, сторона процесу тощо) – із справи, до якої додається документ.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 14
Технічна вимога:
КП повинна дозволяти автоматично розподіляти справи між суддями з урахуванням навантаження на суддю, табелю робочого часу судді, його повноважень, спеціалізації тощо, тобто згідно вимог чинного законодавства України стосовно автоматизації документообігу в судах та неупередженого розподілу справ між суддями. При цьому всі зміни параметрів, що впливають на автоматичний розподіл справ, повинні фіксуватися (логуватися). До справи повинен додаватися автоматично протокол автоматичного розподілу, який фіксує результати автоматичного розподілу. Параметри автоматичного розподілу, що були використані під час розподілу, повинні фіксуватися з можливістю перегляду/друку для кожного розподілу.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 15
Технічна вимога:
КП повинна мати можливість здійснювати друк на конверти адрес сторін процесу з одночасним автоматичним створенням поштового реєстру відправлень документів/кореспонденції відповідно до стандартів Укрпошти.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 16
Технічна вимога:
КП повинна мати довідник поштових індексів України для коректного формування поштової адреси учасників судового процесу.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 17
Технічна вимога:
КП повинна дозволяти здійснювати електронний цифровий підпис документу декількома особами згідно чинного законодавства України (електронними підписами, що видані сертифікованими в Україні сертифікаційними центрами), а також перевіряти підписаний документ на правильність підписів.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 18
Технічна вимога:
КП повинна дозволяти здійснювати обмін справами та документами між судами різних інстанцій, Центральною базою даних (ЦБД) в автоматичному режимі.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 19
Технічна вимога:
КП повинна надсилати судові рішення, що підписані електронним цифровим підписом, разом із автоматично заповненою інформаційною карткою судового рішення до Єдиного державного реєстру судових рішень (далі – ЄДРСР), а також отримувати та зберігати в базі даних підтвердження про успішність передачі судового рішення до ЄДРСР, реєстраційний номер судового рішення в ЄДРСР. Інформаційна картка повинна забезпечувати реалізацію положень п. 15 Постанови КМУ № 740 від 25.05.2006 р.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 20
Технічна вимога:
КП повинна мати функціональність контролю виконання доручень та контролю процесуальних строків розгляду справ.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 21
Технічна вимога:
КП повинна мати функціональність ведення затверджених Державною судовою адміністрацією України обліково-статистичних карток. Повинна бути реалізована можливість як заповнення обліково-статичної картки через відповідну форму вводу, так і заповнення обліково-статистичної картки через документ по справі (шляхом додавання документу по справі на базі відповідного шаблону документу через поля вводу, що пов’язані з базою даних).
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 22
Технічна вимога:
КП повинна мати можливість контролю правильності заповнення обліково-статистичних карток шляхом перевірки формул контролю.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 23
Технічна вимога:
КП повинна мати функціональність побудови всіх затверджених Державною судовою адміністрацією України статистичних звітів. Повинен бути реалізований механізм перевірки правильності побудови стататистичних звітів формули контролю. Повинна бути можливість формування формул контролю статистичних звітів користувачем системи.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 24
Технічна вимога:
КП повинна мати механізм експорту/імпорту статистичних звітів, механізм побудови зведених звітів.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 25
Технічна вимога:
КП повинна мати систему розмежування прав доступу до системи як на рівні окремого користувача, так і з використанням групи користувачів.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 26
Технічна вимога:
КП повинна забезпечувати працездатність збереження бази шляхом:
-         контролю цілісності бази даних;
-         автоматичного періодичного створення резервних копій баз даних;
-         надсилання повідомлень із звітом про виконання робіт та можливі помилки на вказані поштові адреси;
-         функцію відновлення бази даних із резервної копії.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 27
Технічна вимога:
КП повинна мати систему створення архівних баз даних зі справами, що закриті впровадженням, із вилученням таких справ з робочих бази даних та зменшенням її об’єму.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 28
Технічна вимога:
КП повинна бути сумісною з операційними системами MS Windows 2000/2003/ХР/7/2008
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 29
Технічна вимога:
КП повинна супроводжуватися документацією: документами, що регламентують правила поводження, роботи з КП, правила встановлення КП (інструкції, керівництва тощо).
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 30
Технічна вимога:
КП повинна забезпечувати інтеграцію із комплексами технічної фіксації судового процесу, що використовуються в судах в об’ємі:
-         запуск програми звукозапису із КП;
-         передача до програми звукозапису інформації по справі, щодо якої ведеться звукозапис;
-         отримання із програми звукозапису протоколу судового засідання та збереження його як документа по справі;
-         збереження в базі даних КП шляху до фонограми;
-         виготовлення копій фонограми та журналу на замовлення сторін процесу та запис їх на компакт-диски;
-         облік в КП створених копій звукозапису кожного засідання.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 31
Технічна вимога:
КП повинна забезпечувати інтеграцію із програмно-технічним комплексом «ІнформКіоск», що встановлюється в судах для інформування сторін процесу або мати власний модуль інформування сторін процесу про стан розгляду справ через технічний комплекс «Інформаційний кіоск». Технічний комплекс інформаційний кіоск є спеціалізований комп’ютером в спеціальному корпусі з сенсорним монітором, що дозволяє користувачам вводити інформацію для пошуку справ/документів без допомоги клавіатури.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 32
Технічна вимога:
Розподіл прав доступу до інформації:
-         забезпечення ідентифікації авторизованого входу в КП із застосуванням логіну та паролю.
-         Забезпечення кожного користувача набором прав доступу до документів та справ у КП в залежності від:
o       структурної одиниці суду, в якому документ перебуває на розгляді;
o       судді, в провадженні якого перебувають справи, позови та інші матеріали;
o       автора документу;
o       виду документу;
o       функціональних прав та обов’язків користувача.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію
Технічна вимога № 33
Технічна вимога:
Контроль:
-         виконання документів (настроювання ієрархії виконавців; настроювання стоків виконання; реєстрація результатів виконання; автоматична постановка обраних типів документів на виконання);
-         можливості відображення реєстрів стану розгляду документів.
Обов’язково
Технічні відповідності учасника
Посилання на технічну пропозицію