flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Документація конкурсних торгів

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

 

 

 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

 

Голова комітету з конкурсних торгів

 

            

            ____________________  В.В. Півторак

 

 

           «30» серпня 2011 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ конкурсних торгів

 

на закупівлю

Послуг з проведення розслідування і забезпечення безпеки

(ДК 016-97: 74.60.1)

 

 

Процедура закупівлі – відкриті торги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ – 2011


 

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України від 01.06.2010 № 2289-VІ «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:

 

- повне найменування:

Державна судова адміністрація України

- місцезнаходження:

01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками:

В.о. начальника відділу Перебийніс Ірина Миколаївна (01601, м.Київ, вул. Липська, 16г, тел. (044) 277-76-74, perebiynis@court.gov.ua), головний спеціаліст  Новосьолова Світлана Вікторівна (01601, м. Київ, вул. Липська, 16г, тел/факс (044) 277-76-87, novosolova@court.gov.ua)

3. Інформація про предмет закупівлі

 

- найменування предмета закупівлі:

Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки

код 74.60.1

- вид предмета закупівлі:

послуги електронного цифрового підпису

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

територіальні управління ДСА України в обласних центрах України, АР Крим, м. Києві та Севастополі.

- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Протягом 2011 року.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги.

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - гривня.

Розрахунки здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором про закупівлю.

Учасник визначає ціну пропозиції конкурсних торгів з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються, або мають бути сплачені. До розрахунку ціни входять усі види робіт (послуг), у тому числі й ті, які доручатимуться для виконання третім особам. Неврахована учасником в ціні пропозиції конкурсних торгів вартість окремих робіт (послуг) замовником окремо не сплачується, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні запропонованої пропозиції конкурсних торгів. В пропозиції конкурсних торгів зазначається остаточно виведена підсумкова ціна пропозиції з двома десятковими знаками згідно форми «Пропозиція конкурсних торгів» (Додаток № 1).

До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення Договору про закупівлю. Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, замовником не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Якщо ціна пропозиції конкурсних торгів не включає будь-яких витрат учасника, про які зазначається в цій документації конкурсних торгів, такі витрати покладаються на учасника.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедури закупівлі всі документи пропозиції конкурсних торгів складаються українською мовою. Оригінали та копії документів, що видаються іншими мовами, подаються мовою оригіналу з наданням нотаріально засвідченого перекладу українською мовою.

Якщо учасник є нерезидентом України, він може додатково подати свою пропозицію конкурсних торгів англійською та/або російською мовами. Тексти повинні бути автентичними. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 (десять) днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом 3 (трьох) днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на 7 (сім) днів, та повідомити письмово протягом 1 (одного) робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін, замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на 7 (сім) днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог документації конкурсних торгів з боку осіб, які отримали документацію конкурсних торгів, означатиме, що зазначені особи, повністю усвідомлюють зміст цієї документації конкурсних торгів та вимоги, викладені замовником при підготовці цієї закупівлі.

У разі виникнення в зазначених осіб питань, що не висвітлені в документації конкурсних торгів, замовник при їх вирішенні керується Законом, а також чинними нормативними-правовими актами України з питань закупівель.

2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів, замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до  статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозиції конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством

**За винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами)

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за адресою замовника особисто або поштою за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Кожен учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів щодо предмета закупівлі визначеного згідно умов цієї документації конкурсних торгів. Отримана пропозиція конкурсних торгів вноситься замовником до реєстру, форма якого визначається Уповноваженим органом.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*,**.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується протоколом засновників/випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням тощо.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки* учасника процедури закупівлі.

Електронні носії (п. 3 розділ 5 цієї документації конкурсних торгів) подаються в окремих конвертах, які запечатуються в одному конверті з пропозицією конкурсних торгів.

На конверті повинно бути зазначено:

-         повне найменування і місцезнаходження замовника;

-         назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів, номер державного офіційного друкованого видання, у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі, номер оголошення;

-         повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

-         маркування: «Не відкривати до «03» жовтня 2011 р.

      11 год.30 хв.».

Усі документи, що вимагаються відповідно до цієї документації конкурсних торгів, мають бути оформлені відповідно до її вимог.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність як суб’єкти малого підприємництва

2.1 Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником, повинна містити:

1)    форму «Пропозиція конкурсних торгів» згідно Додатку № 1 до цієї документації конкурсних торгів;

2)    інформацію про учасника згідно Додатку № 2 до цієї документації конкурсних торгів;

3)    документальне підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним критеріям:

-         довідку (на фірмовому бланку учасника (за наявності)) про наявність обладнання та матеріально-технічної бази за формою:

№ з/п

Найменування обладнання

Кількість

Технічний стан

Примітки (власність, оренда тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         довідку складену у довільній формі (на фірмовому бланку учасника (за наявності)) про перелік працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю і які прийматимуть участь у виконанні умов договору про закупівлю. До довідки в обов’язковому порядку додаються копії дипломів (сертифікатів), або інших документів, що підтверджують кваліфікацію працівників;

-         довідку складену у довільній формі (на фірмовому бланку учасника (за наявності)) про досвід виконання аналогічних договорів. До довідки в обов’язковому порядку додаються витяги із договорів або відгуки покупців (не менше 2-х);

-         копія балансу та звіту про фінансові результати з відміткою органу статистики за останній звітний період (Форма №1 та Форма №2);

-         копія звіту про рух грошових коштів за останній звітний період (Форма №3)*;

-         оригінал довідки з обслуговуючого банку/банків про відсутність простроченої кредиторської заборгованості, датованої не пізніше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

4)    інформацію та документи про відповідність запропонованих послуг технічним вимогам, підготовлені відповідно до вимог пункту 7 розділу 3 цієї документації конкурсних торгів;

5)    оригінал або копію документу, який підтверджує повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису пропозиції конкурсних торгів (копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду, або копію протоколу рішення власників чи акціонерів про призначення його керівником, або протоколу засновників/виписку з протоколу засновників про призначення директора, президента, голови правління або копію довіреності керівника учасника та інше). У разі, якщо підписувати договір, пропозицію конкурсних торгів тощо буде інша уповноважена особа, надати документальне підтвердження повноважень цієї особи (оригінал довіреності);

6)    оригінал довідки Департаменту з питань банкрутства Міністерства економічного розвитку і торгівлі України або державного підприємства «Державний центр з питань відновлення платоспроможності та банкрутства» про відсутність підприємства Учасника в базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, датованої не пізніше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

7)    копію свідоцтва про акредитацію центра сертифікації ключів;

8)    копію атестату відповідності комплексної системи захисту інформації вимогам нормативних документів у сфері захисту інформації;

9)    копії сертифікатів відповідності або позитивних експертних висновків за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації;

10)           копії ліцензій на право провадження господарської діяльності в галузі криптографічного або технічного захисту інформації (у разі наявності);

11)           копію Регламенту акредитованого центру сертифікації ключів;

12)           пакет для підписувача, у складі якого знаходяться (для ознайомлення):

-         оптичний носій з особистим ключем електронного цифрового підпису;

-         оптичний носій з сертифікатом відкритого ключа;

-         сертифікат відкритого ключа на паперовому бланку;

-         картка - пам’ятка підписувача;

13)           інсталяційний пакет програмного забезпечення для формування та перевірки електронного цифрового підпису (для ознайомлення);

14)           оптичний чи електронний носій із криптографічною бібліотекою, сумісною з ключами електронного цифрового підпису користувачів (для ознайомлення).

15)           оригінал довідки Державної податкової інспекції (адміністрації) про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів;

16)      оригінал довідки Пенсійного фонду України про сплату єдиного обов’язкового соціального внеску, датованої не пізніше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

17)           довідку, складену у довільній формі (на фірмовому бланку учасника (за наявності)), про відсутність у службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено представляти інтереси учасника під час проведення закупівлі, притягнення до відповідальності за злочини, пов’язані з порушеннями процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи-підприємця – довідку про відсутність притягнення учасника до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення та відсутність притягнення до відповідальності за злочини, пов’язані з порушеннями процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку);

18)           документальне підтвердження провадження учасником господарської діяльності відповідно до положень статуту, а саме:

-         копію статуту (для фізичної особи, в тому числі фізичної особи-підприємця – завірену копію паспорту);

-         оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, датованого не пізніше двотижневої давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів;

-         копію довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4-ОПП);

-         копію свідоцтва про реєстрацію учасника платником податку на додану вартість чи єдиного податку;

19)           Основні умови Договору про закупівлю згідно Додатку № 6 до цієї документації конкурсних торгів за підписом уповноваженої посадової особи учасника.

2.2. Для правильного оформлення пропозиції конкурсних торгів кожен учасник вивчає всі інструкції, форми, строки та терміни, специфікації, наведені у документації конкурсних торгів.

Неспроможність подати всю інформацію, що потребує документація, конкурсних торгів, або подання пропозиції, яка не відповідає вимогам в усіх відношеннях, буде віднесена на ризик учасника та потягне за собою відхилення такої пропозиції.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Пропозиція конкурсних торгів обов'язково супроводжується документом, що підтверджує внесення забезпечення пропозиції конкурсних торгів, яке має бути подане у виді забезпечення оригіналу банківської гарантії розміром: 40 000,00 грн. (сорок тисяч грн. 00 коп.).

Строк дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів протягом строку дії пропозиції конкурсних торгів, але не менше ніж 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Усі витрати, пов'язані з поданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів, здійснюються за рахунок коштів Учасника. Термін дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, Учасника, має відповідати терміну дії пропозиції конкурсних торгів.

Пропозиції, що не супроводжуються  забезпеченням пропозиції конкурсних торгів, відхиляються Замовником.

Вся документація (листування тощо) стосовно забезпечення пропозиції конкурсних торгів зберігається у комітеті з конкурсних торгів протягом строку його дії.

 

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Замовник не може претендувати на забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі: 

- закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

- укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

- відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

- закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

Після закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів (або настання обставин, передбачених частиною 4 статті 24 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VI), оригінал банківської гарантії під розписку або рекомендованим листом повертається учаснику на його вимогу.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі:

- відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

- не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

- ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

 

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (у разі якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню на рахунок підприємства).

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 (дев’яносто) днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

-         відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

-         погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Для участі у процедурі закупівлі учасники повинні мати кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

-         наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

-         наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

-         наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

-         наявність фінансової спроможності.

Для документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам відповідно до ст. 16 Закону учасники надають: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідку з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості по кредитам, документи, передбачені Додатками № 3-5 до цієї документації конкурсних торгів.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Технічні, якісні та кількісні характеристики послуг, що є предметом закупівлі викладені в Додатку № 7 до цієї документації конкурсних торгів.

Якість послуг, що надається, повинна відповідати вимогам до послуг цього типу.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Закупівля за лотами не передбачається.

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання.

Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Повідомлення про зміни або відкликання пропозиції конкурсних торгів готується учасником, запечатується, маркується та відправляється у відповідності із п. 1 Розділу 3 цієї документації конкурсних торгів. На конверті додатково позначається «Зміни» або «Відкликання» відповідно. Повідомлення про відкликання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

Після закінчення кінцевого терміну подання пропозицій конкурсних торгів, внесення змін до пропозиції конкурсних торгів не дозволяється. У винятковому випадку на запит замовника учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції конкурсних торів, не змінюючи її суті.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

 

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою.

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

01601, м. Київ, вул. Липська, 16 літера Г, каб. 303

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

«03» жовтня 2011 року до 10 год. 00 хв.

Пропозиції конкурсних торгів повинні бути одержані замовником не пізніше часу та дати, зазначених в оголошенні про проведення відкритих торгів.

При поданні пропозицій конкурсних торгів поштою, пропозиція конкурсних торгів вважається поданою, якщо вона була отримана замовником до часу та дати, зазначених в оголошенні про проведення відкритих торгів.

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом 1 (одного) робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу. Відмова або ухилення замовника від негайного отримання пропозиції конкурсних торгів, що подаються особисто, є підставою для оскарження.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

01601, м. Київ, вул. Липська, 18/5, актовий зал

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

«03» жовтня 2011 року 11 год. 30 хв.

Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення відкритих торгів.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники, що подали пропозиції конкурсних торгів або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Конверти, позначені «Зміни» або «Відкликання», відкриваються та прочитуються в першу чергу. Пропозиції конкурсних торгів, за якими було подане відповідне письмове повідомлення про відкликання згідно з пунктом 9 розділу 3 цієї документації конкурсних торгів, не відкриваються.

За підроблення документів учасник конкурсних торгів несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Повноваження представника учасника підтверджується протоколом засновників/випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених цією документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом Голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом 1 (одного) робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник може попросити учасника розтлумачити або прокоментувати його пропозицію конкурсних торгів з метою спрощення її розгляду, оцінки та зіставлення з іншими пропозиціями.

Не приймається, не обговорюється та не дозволяється внесення жодних змін до пропозицій конкурсних торгів щодо їх суті, включаючи зміни, спрямовані на коригування пропозиції конкурсних торгів, яка не відповідає формальним вимогам цієї документації конкурсних торгів, з метою приведення її у відповідність із такими вимогами.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

До детального оцінювання пропозицій замовник попередньо вивчає пропозиції з метою визначення, що кожна пропозиція:

-         підписана належним чином;

-         відповідає вимогам цієї документації конкурсних торгів.

Пропозицією конкурсних торгів, що відповідає вимогам цієї документації конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами та умовами цієї документації конкурсних торгів.

Якщо пропозиція не відповідає хоча б одній вимозі, вона відхиляється замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування, зміни невідповідних відхилень або застережень.

Після перевірки пропозицій конкурсних торгів на правильність оформлення та відповідність кваліфікаційним вимогам і умовам цієї документації конкурсних торгів, починається їх оцінка та визначення переможця. Замовник оцінює та порівнює пропозиції конкурсних торгів, що не були відхилені.

Під час оцінки замовником пропозицій конкурсних торгів використовуються критерії та методика, зазначені у Додатку № 8.

Загальний строк здійснення оцінки пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця торгів становить не більше 20 (двадцяти) робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

За результатом розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

2. Виправлення арифметичних помилок 

Пропозиції конкурсних торгів, визначені як такі, що відповідають вимогам цієї документації конкурсних торгів, перевіряються замовником на предмет арифметичних помилок. Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

-         при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

-         при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди уповноваженої особи учасника на такі виправлення.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

3. Інша інформація

Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів надає електронну копію пропозиції конкурсних торгів на окремому електронному носії.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпортних) на послуги, що надаватимуться за Договором про закупівлю, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції конкурсних торгів, та самостійно несе всі витрати на їх отримання, а замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за ці витрати незалежно від результату процедури закупівлі.

3.1. Порядок отримання документації конкурсних торгів

Замовник безоплатно надає документацію конкурсних торгів всім бажаючим, які подають офіційний запит до замовника торгів. Спосіб отримання документації конкурсних торгів – особисто або поштою (у тому числі електронною поштою).

3.2. Відмова в участі у процедурі закупівлі

Замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі; 

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення Договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити пропозицію конкурсних торгів учасника, у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття замовником такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

3.3. Оскарження процедури закупівлі

Оскарження процедури закупівлі відбувається відповідно до статті 18 Закону.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

2) учасник не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

3) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

4) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам цієї документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом 3 (трьох) робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

-         відсутності подальшої потреби у закупівлі;

-         неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

-         виявлення факту змови учасників;

-         порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

-         подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

-         відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

-         якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

-         ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

-         здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом 3 (трьох) робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 6. Укладення договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Протягом 1 (одного) робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а іншим учасникам - письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Переговори між замовником та учасником, що став переможцем торгів, мають конфіденційний характер.

Повідомлення про акцепт пропозиції обов’язково публікується у державному офіційному друкованому видані з питань державних закупівель.

Замовник укладає Договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника Договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 (чотирнадцять) днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Договір про закупівлю, укладений із порушенням строків, передбачених Законом та цією документацією конкурсних торгів, є нікчемним.

Оголошення про результати проведення процедури закупівлі публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 Закону протягом 7 (семи) днів з дня укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.

Учасник-переможець процедури закупівлі при укладенні Договору про закупівлю повинен надати дозвіл або ліцензії на провадження  певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Умови Договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання Договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Істотними умовами договору про закупівлю є:

-         предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

-         порядок здійснення оплати;

-         ціна договору;

-         термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;

-         строк дії договору;

-         права та обов’язки сторін;

-         зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

-         відповідальність сторін.

У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, Договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання Договору про закупівлю, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

Основні умови Договору про закупівлю визначаються у Додатку № 6.

Договір про закупівлю є нікчемним, у разі його укладення в період оскарження процедури закупівлі відповідно до статті 18 Закону, а також у разі його укладення з порушенням строків, передбачених абзацами третім, четвертим частини другої статті 31 Закону, абзацом четвертим частини п’ятої статті 36 Закону та абзацом першим частини третьої статті 39 Закону.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови учасника-переможця торгів підписати Договір про закупівлю відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів або не укладення Договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув, крім тих випадків, коли всі пропозиції конкурсних торгів було відхилено.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Під час укладення договору, але не пізніше дати укладення договору про закупівлю, Учасник, пропозицію конкурсних торгів якого акцептовано, вносить забезпечення виконання договору в розмірі 5% його кошторисної вартості у формі оригіналу банківської гарантії (разом з гарантією обов'язково надається ліцензія НБУ).

Вимоги щодо забезпечення виконання Договору про закупівлю не змінюють вимог щодо професійної та технічної компетентності Учасника.

Внесення забезпечення виконання Договору про закупівлю не припиняє виконання зобов'язань Учасника за Договором.

Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289-VI, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.

У разі відмови Учасника, пропозицію конкурсних торгів якого акцептовано, внести забезпечення виконання Договору про закупівлю, Замовник повторно визначає переможця торгів серед Учасників, чиї пропозиції не були відхилені та термін дії яких ще не минув.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1

 

ФОРМА «ПРОПОЗИЦІя Конкурсних торгів»

(форма*, яка подається учасником на фірмовому бланку (за наявності))

 

Ми, (повне найменування та юридична адреса, місцезнаходження учасника), надаємо свою пропозицію конкурсних торгів щодо участі у торгах на закупівлю послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки  (ДК 016-97: 74.60.1) (послуг електронного цифрового підпису)  згідно з технічними та іншими вимогами замовника.

Вивчивши документацію конкурсних торгів, всі технічні та інші вимоги, ми, маючи всі необхідні документи (ліцензії, дозволи тощо), уповноважені на підписання Договору про закупівлю та можемо й погоджуємося виконати вимоги замовника на наступних умовах:

1)          Загальна ціна послуг з проведення розслідувань і забезпечення безпеки  (ДК 016-97: 74.60.1) (послуг електронного цифрового підпису)  __________________________, з ПДВ.________________________________________________________________________

(цифрами та прописом)

2)          Умови розрахунків:   _______________________________________________

(зазначаються умови оплати)

3)          Термін (строк) надання послуг – протягом 2011 року. Обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів протягом одного року, починаючи з дати формування посиленого сертифікату відкритого ключа, вказаної у відповідному сертифікаті.

4)          До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу про наміри між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором про закупівлю.

5)          Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції конкурсних торгів протягом 90 (дев’яноста) календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція конкурсних торгів буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного строку.

6)          Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції конкурсних торгів з більш вигідними для Вас умовами.

7)          Якщо наша пропозиція конкурсних торгів буде акцептована, ми беремо на себе зобов’язання на підписання Договору про закупівлю протягом 30 днів з дня акцепту пропозиції на умовах, зазначених у документації конкурсних торгів, і виконати всі умови, передбачені Договором про закупівлю, в тому числі щодо забезпечення виконання Договору про закупівлю.

8)          Ми згодні з умовами, що Ви не зобов’язані акцептувати пропозицію конкурсних торгів за найнижчою ціною чи за будь-якими іншими умовами.

9)          Ми гарантуємо якість та своєчасність надання послуг відповідно до умов, передбачених Договором про закупівлю.

____________________________________________________________________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою[*])

Додаток № 2

 

Інформація про учасника[†]

 

1. Повне та скорочене найменування учасника _____________________________________________________________________________

2.Адреса (юридична та фактична (поштова)) учасника _____________________________________________________________________________

3.Телефон/факс _____________________________________________________________________________

4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові, посада) _____________________________________________________________________________

5. Юридичний статус та організаційно - правова форма учасника, дата утворення, місце реєстрації, спеціалізація

_____________________________________________________________________________

6. Коротка довідка про діяльність учасника _____________________________________________________________________________

7. Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі

 

________________________________________________

(Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою[‡])
Додаток № 3

 

Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази

 

№ з/п

Найменування обладнання

Кількість

Технічний стан

Примітки (власність, оренда тощо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4

 

Довідка у довільній формі про перелік працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання умов договору про закупівлю і які прийматимуть участь у виконанні умов договору про закупівлю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5

 

Довідка у довільній формі про досвід виконання аналогічних договорів


Додаток № 6

 

Основні умови Договору про закупівлю

1.      Предмет Договору

На умовах, визначених Договором про закупівлю, учасник-переможець процедури закупівлі (надалі - Виконавець) надає замовнику послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки  (ДК 016-97: 74.60.1) (послуги електронного цифрового підпису), які включають в себе:

¨                       генерацію відкритих і особистих ключів та формування посилених сертифікатів відкритих ключів із записом посиленого сертифікату відкритого ключа та записом особистого ключа на електронні носії:

-                    опрацювання письмового звернення Замовника, а також повного пакету документів щодо кожного підписувача (особи, яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа);

-                    реєстрація підписувача у відповідному реєстрі згідно Регламенту акредитованого центру сертифікації ключів (далі – АЦСК);

-                    додавання, зміна та видалення реєстраційних даних підписувачів у відповідному реєстрі згідно регламенту АЦСК;

-                    забезпечення доступу до спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для здійснення генерації ключів електронного цифрового підпису;

-                    забезпечення формування посилених сертифікатів відкритих ключів.

¨                       обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів (зберігання, скасування, блокування) протягом одного року, починаючи з дати формування посиленого сертифікату відкритого ключа, вказаної у відповідному сертифікаті:

-                    приймання, реєстрація та опрацювання запитів підписувачів на скасування, блокування чи поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів;

-                    формування пакету підписувача у складі: двох екземплярів посиленого сертифікату відкритого ключа у паперовому вигляді, носія з електронною копією посиленого сертифікату відкритого ключа, пам’ятки підписувача, інсталяційного пакету програмного забезпечення для формування та перевірки електронного цифрового підпису на електронному носії;

-                    проведення (за власний рахунок) повторної генерації ключів електронного цифрового підпису та формування посиленого сертифікату відкритого ключа у випадках, встановлених Регламентом АЦСК;

-                    скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів на підставі запитів Замовника;

-                    ведення електронних списків (реєстрів) чинних, скасованих і блокованих посилених сертифікатах відкритих ключів та надання Замовнику відомостей щодо поточного статусу чинних, скасованих і блокованих посилених сертифікатах відкритих ключів засобами електронної пошти;

-                    надання звітної документації щодо формування посилених сертифікатах відкритих ключів;

-                    надання консультацій щодо використання електронного цифрового підпису, в тому числі здійснення перевірки особистого ключа та відповідного йому посиленого сертифіката відкритого ключа, надання консультацій щодо роботи з електронним цифровим підписом, роз’яснення підписувача основних положень Регламенту АЦСК, обов’язки підписувача, правила та способи роботи із електронним цифровим підписом (підписання, шифрування, розшифрування електронних документів, перевірка електронного цифрового підпису, що накладений на електронний документ тощо).

¨                       зміна реквізитів в посилених сертифікатах відкритих ключів;

¨                       заміна парольної фрази (при голосовій автентифікації);

¨                       позапланова заміна ключів та посилених сертифікатів відкритих ключів;

¨                       засвідчення чинності електронного цифрового підпису в електронних документах;

¨                       видача дублікатів посилених сертифікатів відкритих ключів із записом на електронний або паперовий носій;

¨                       формування та перевірка позначки часу (фіксування точного часу підпису документа електронним цифровим підписом, формування позначки часу за допомогою особистого ключа центру сертифікації, передача Замовнику сформованої позначки часу, реєстрація та збереження позначки часу, переданої Замовнику.

2.      Якість товарів, робіт чи послуг

Визначається чому повинна відповідати якість послуг, що становлять предмет Договору.

3.      Ціна Договору

Визначається загальна ціна Договору у валюті платежу – гривні.

4.      Порядок здійснення оплати

Визначається спосіб, порядок та строки (терміни) розрахунків за Договором.

Всі платежі за Договором виконуються за наявності фінансової можливості замовника.

5.      Поставка товарів (надання послуг або виконання робіт)

Визначається місце поставки ключів, яка буде здійснюватись Виконавцем (територіальні управління ДСА України в обласних центрах України, АР Крим, м. Києві та Севастополі).

Генерація ключів буде здійснюватись уповноваженою особою Виконавця за довіреністю Замовника.

Генерація ключів буде здійснюватись по мірі необхідності Замовника, за його письмовими заявками.

6.      Права та обов’язки сторін

Визначаються та детально конкретизуються права та обов’язки замовника та Виконавця.

7.      Відповідальність сторін

Визначається порядок застосування штрафних санкцій (штрафу, пені) та відшкодування збитків у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням однією із сторін своїх зобов’язань за Договором.

8.      Обставини непереборної сили

Визначається за яких обставин сторони можуть бути звільнені від відповідальності за невиконання (неналежне) виконання зобов’язань за Договором.

9.      Вирішення спорів

Визначаються умови та порядок вирішення спорів та розбіжностей між сторонами.

10.  Строк дії Договору

Визначаються дата вступу Договору в силу, строк дії Договору.

11.  Інші умови

Визначаються мова Договору, порядок врегулювання питань, не передбачених Договором із посиланням на законодавство, порядок обміну кореспонденцією між Сторонами, статус сторін як платників податку, порядок повідомлення про зміну адреси, платіжних реквізитів; визначаються зобов’язання сторін зберігати конфіденційну інформацію, яку вони одержать в зв’язку з виконанням Договору, визначаються гарантійні зобов’язання Виконавця/сторін; визначається порядок пролонгації Договору (з урахуванням вимог чинного законодавства у сфері держаних закупівель, у тому числі у випадках зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами ціни Договору про закупівлю) або дострокового розірвання, а також внесення змін до Договору тощо[§].


 

Додаток № 7

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики продукції

 

1. Загальні положення

Послуги електронного цифрового підпису – надання у користування засобів електронного цифрового підпису, допомога при генерації відкритих та особистих ключів, обслуговування сертифікатів ключів (формування, розповсюдження, скасування, зберігання, блокування та поновлення), надання інформації щодо чинних, скасованих і блокованих сертифікатів ключів, послуги фіксування часу, консультації та інші послуги, визначені Законом України «Про електронний цифровий підпис» від 22 травня 2003 року N 852-IV .

Послуги включають в себе:

¨                       генерацію відкритих і особистих ключів та формування посилених сертифікатів відкритих ключів із записом посиленого сертифікату відкритого ключа та записом особистого ключа на електронні носії:

-                    опрацювання письмового звернення Замовника, а також повного пакету документів щодо кожного підписувача (особи), яка на законних підставах володіє особистим ключем та від свого імені або за дорученням особи, яку вона представляє, накладає електронний цифровий підпис під час створення електронного документа);

-                    реєстрація підписувача у відповідному реєстрі згідно Регламенту акредитованого центру сертифікації ключів (далі – АЦСК);

-                    додавання, зміна та видалення реєстраційних даних підписувачів у відповідному реєстрі згідно регламенту АЦСК;

-                    забезпечення доступу до спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для здійснення генерації ключів електронного цифрового підпису;

-                    забезпечення формування посилених сертифікатів відкритих ключів.

¨                       обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів (зберігання, скасування, блокування) протягом одного року, починаючи з дати формування посиленого сертифікату відкритого ключа, вказаної у відповідному сертифікаті:

-                    приймання, реєстрація та опрацювання запитів підписувачів на скасування, блокування чи поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів;

-                    формування пакету підписувача у складі: двох екземплярів посиленого сертифікату відкритого ключа у паперовому вигляді, носія з електронною копією посиленого сертифікату відкритого ключа, пам’ятки підписувача, інсталяційного пакету програмного забезпечення для формування та перевірки електронного цифрового підпису на електронному носії;

-                    проведення (за власний рахунок) повторної генерації ключів електронного цифрового підпису та формування посиленого сертифікату відкритого ключа у випадках, встановлених Регламентом АЦСК;

-                    скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів на підставі запитів Замовника;

-                    ведення електронних списків (реєстрів) чинних, скасованих і блокованих посилених сертифікатах відкритих ключів та надання Замовнику відомостей щодо поточного статусу чинних, скасованих і блокованих посилених сертифікатах відкритих ключів засобами електронної пошти;

-                    надання звітної документації щодо формування посилених сертифікатах відкритих ключів;

-                    надання консультацій щодо використання електронного цифрового підпису, в тому числі здійснення перевірки особистого ключа та відповідного йому посиленого сертифіката відкритого ключа, надання консультацій щодо роботи з електронним цифровим підписом, роз’яснення підписувача основних положень Регламенту АЦСК, обов’язки підписувача, правила та способи роботи із електронним цифровим підписом (підписання, шифрування, розшифрування електронних документів, перевірка електронного цифрового підпису, що накладений на електронний документ тощо).

¨                       зміна реквізитів в посилених сертифікатах відкритих ключів;

¨                       заміна парольної фрази (при голосовій автентифікації);

¨                       позапланова заміна ключів та посилених сертифікатів відкритих ключів;

¨                       засвідчення чинності електронного цифрового підпису в електронних документах;

¨                       видача дублікатів посилених сертифікатів відкритих ключів із записом на електронний або паперовий носій;

¨                       формування та перевірка позначки часу (фіксування точного часу підпису документа електронним цифровим підписом, формування позначки часу за допомогою особистого ключа центру сертифікації, передача Замовнику сформованої позначки часу, реєстрація та збереження позначки часу, переданої Замовнику.

 

2. Вихідні данні

Кількість засобів електронного цифрового підпису – 12 000 (дванадцять тисяч) ключів електронного цифрового підпису;

Сфера використання засобів електронного цифрового підпису – забезпечення потреби електронного документообігу судів загальної юрисдикції при ведені Єдиного державного реєстру судових рішень;

Термін (строк) дії засобів електронного цифрового підпису – 1 рік з дня генерації.

 

3. Додаткова інформація

Для забезпечення можливості належного функціонування програмного забезпечення, яке використовується Замовником в своїй роботі під час застосування електронного цифрового підпису, Учасник має надати криптографічну бібліотеку, сумісну з ключами електронного цифрового підпису користувачів.

3.1. Криптографічна бібліотека електронного цифрового підпису має надавати можливість:

¨                       Підписувати файл/дані електронним цифровим підписом;

¨                       Перевіряти електронний цифровий підпис файлу/даних;

¨                       Шифрувати файл/дані;

¨                       Дешифрувати файл/дані;

¨                       Зчитувати приватний ключ з будь-яких типів носіїв (мережеві папки, примонтовані диски, змінні носії тощо);

¨                       Витягувати із сертифіката інформацію про самий сертифікат та інформацію про власника сертифікату;

¨                       Повертати сертифікат по приватному ключу;

¨                       Повертати сертифікат за підписом;

¨                       Записувати і зчитувати налаштування (OCSP, TSP та інші) до/з реєстру/файлу;

¨                       Встановлювати настройки (OCSP, TSP, LDAP та інші);

¨                       Дозволяти роботу, як online, так і offline режиму;

¨                       Налаштування міток часу;

¨                       Дозволяти підключення через Proxy-сервер;

 

3.2. Функції, які експортує бібліотека:

/*

 * EUInitialize - функція виконує ініціалізацію бібліотеки.

 *

 * Параметри:

 *                     Відсутні.

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_INITIALIZE)();

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUFinalize - функція завершує роботу з бібліотекою.

 *

 * Параметри:

 *                     Відсутні.

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_FINALIZE)();

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EURefreshState - функція виконує оновленя стану бібліотеки

 *                     (перечитує файлове сховище сертифікатів та ін.).

 *

 * Параметри:

 *                     Відсутні.

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_REFRESH_STATE)();

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUGetErrorDescription - функція повертає строку з

 *                     описом помилки за кодом помилки.

 *

 * Параметри:

 *                     dwError - вхідний. Код помилки.

 *

 * Повертає:

 *                     Строку з описом помилки.

 */

typedef PSTR (WINAPI *PEU_GET_ERROR_DESCRIPTION)(DWORD dwError);

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUSetProxyAuthSettings - встановлює параметри автентифікації

 *                     проксі-сервера.

 *

 * Параметри:

 *                     szUserName - ім'я користувача проксі-сервера;

 *                     szPassword - пароль проксі-сервера.

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_SET_PROXY_AUTH_SETTINGS)(

            PCSTR  szUserName,

            PCSTR  szPassword);

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUSetProxySettings - встановлює параметри

 *                     проксі-сервера.

 *

 * Параметри:

 *                     bUseProxy - використовувати чи ні проксі-сервер;

 *                     szAddress - адреса проксі-сервера;

 *                     dwPort - порт проксі-сервера;

 *                     szUserName - ім'я користувача проксі-сервера;

 *                     szPassword - пароль проксі-сервера;

 *                     bSavePass - зберігати чи ні пароль у реєстрі;

 *                     bSaveInReg - зберігати чи ні параметри у реєстрі;

 *

 * Повертає:

 *                     код помилки

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_SET_PROXY_SETTINGS)(

            BOOL  bUseProxy,

            PCSTR  szAddress,

            DWORD          dwPort,

            PCSTR  szUserName,

            PCSTR  szPassword,

            BOOL  bSavePass,

            BOOL  bSaveInReg);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUSetStorageSettings - встановлює параметри

 *                     файлового сховища.

 *

 * Параметри:

 *                     szStorePath - шлях до каталогу з сертифікатами та СВС;

 *                     bCheckCRLs - використовувати СВС;

 *                     bAutoRefresh - автоматично перечитувати файлове сховище при змінах;

 *                     bOwnCRLsOnly - використовувати СВС тілько свого ЦСК;

 *                     bFullAndDelta - перевіряти наявність двох діючих СВС;

 *                     bSaveFromConn - зберігати сертифікати, отримані через OCSP чи LDAP;

 *                     dwExpireTime - час зберігання перевіреного стану сертифікату;

 *                     bSaveInReg - зберігати чи ні параметри у реєстрі;

 *

 * Повертає:

 *                     код помилки

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_SET_STORAGE_SETTINGS)(

            PCSTR  szStorePath,

            BOOL  bCheckCRLs,

            BOOL  bAutoRefresh,

            BOOL  bOwnCRLsOnly,

            BOOL  bFullAndDelta,

            BOOL  bSaveFromConn,

            DWORD          dwExpireTime,

            BOOL  bSaveInReg);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUSetOCSPSettings - встановлює параметри

 *                     OCSP-сервера.

 *

 * Параметри:

 *                     bUseOCSP - використовувати OCSP-сервер;

 *                     bBeforeStore - використовувати OCSP до файлового сховища;

 *                     szAddress - адреса OCSP-сервера;

 *                     dwPort - порт OCSP-сервера;

 *                     bSaveInReg - зберігати чи ні параметри у реєстрі;

 *

 * Повертає:

 *                     код помилки

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_SET_OCSP_SETTINGS)(

            BOOL  bUseOCSP,

            BOOL  bBeforeStore,

            PCSTR  szAddress,

            DWORD          dwPort,

            BOOL  bSaveInReg);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUSetTSPSettings - встановлює параметри

 *                     TSP-сервера.

 *

 * Параметри:

 *                     bGetStamps - отримувати чи ні позначки часу;

 *                     szAddress - адреса TSP-сервера;

 *                     dwPort - порт TSP-сервера;

 *                     bSaveInReg - зберігати чи ні параметри у реєстрі;

 *

 * Повертає:

 *                     код помилки

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_SET_TSP_SETTINGS)(

            BOOL  bGetStamps,

            PCSTR  szAddress,

            DWORD          dwPort,

            BOOL  bSaveInReg);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUSetLDAPSettings - встановлює параметри

 *                     LDAP-сервера.

 *

 * Параметри:

 *                     bUseLDAP - використовувати чи ні LDAP-сервер;

 *                     szAddress - адреса LDAP-сервера;

 *                     dwPort - порт LDAP-сервера;

 *                     bAnonymous - використовувати чи ні анонімний доступ;

 *                     szUserName - ім'я користувача LDAP-каталогу;

 *                     szPassword - пораль до LDAP-каталогу;

 *                     bLookupCert - шукати сертифікати у LDAP-каталозі;

 *                     bSaveInReg - зберігати чи ні параметри у реєстрі;

 *

 * Повертає:

 *                     код помилки

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_SET_LDAP_SETTINGS)(

            BOOL  bUseLDAP,

            PCSTR  szAddress,

            DWORD          dwPort,

            BOOL  bAnonymous,

            PCSTR  szUserName,

            PCSTR  szPassword,

            BOOL  bLookupCert,

            BOOL  bSaveInReg);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUSetModeSettings - встановлює параметри

 *                     режиму роботи (off-line чи on-line).

 *

 * Параметри:

 *                     bOffline - признак режиму off-line;

 *                     bSaveInReg - зберігати чи ні параметри у реєстрі.

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_SET_MODE_SETTINGS)(

            BOOL  bOffline,

            BOOL  bSaveInReg);

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUEnumKeyMediaTypes - функція виконує перелік типів

 *                     ключових носіїв, що підтримуються бібліотекою.

 *

 * Параметри:

 *                     dwTypeIndex - вхідний. Індекс типу ключового

 *                                носія;

 *                     pszTypeDesc - вихідний. Строка з описом типу

 *                                ключового носія.

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 *

 * Примітки:

 *                     1) При першому визові функції параметр dwTypeIndex

 *                     повинен бути 0 та збільшуватись на 1 при кожному

 *                     наступному доки функція не поверне Код помилки.

 *                     EU_WARNING_END_OF_ENUM (успішне завершення) чи

 *                     інший (помилка);

 *                     2) Максимальна довжина строки pszTypeDesc

 *                     дорівнює EU_TYPE_DESC_MAX_LENGTH (256)

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_ENUM_KEY_MEDIA_TYPES)(

            DWORD                                  dwTypeIndex,

            PSTR                           pszTypeDesc);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUEnumKeyMediaDevices - функція виконує перелік

 *                     встановлених ключових носіїв заданого типу.

 *

 * Параметри:

 *                     dwTypeIndex - вхідний. Індекс типу ключового

 *                                носія (Див. функцію EUEnumKeyMediaTypes);

 *                     dwDevIndex - вхідний. Індекс ключового носія

 *                                заданого типу;

 *                     pszDeviceDesc - вихідний. Строка з описом

 *                                ключового носія;

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 *

 * Примітки:

 *                     1) При першому визові функції параметр dwDevIndex

 *                     повинен бути 0 та збільшуватись на 1 при кожному

 *                     наступному доки функція не поверне Код помилки.

 *                     EU_WARNING_END_OF_ENUM (успішне завершення) чи

 *                     інший (помилка);

 *                     2) Максимальна довжина строки pszDeviceDesc

 *                     дорівнює EU_DEV_DESC_MAX_LENGTH (256)

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_ENUM_KEY_MEDIA_DEVICES)(

            DWORD                                  dwTypeIndex,

            DWORD                                  dwDevIndex,

            PSTR                           pszDeviceDesc);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUReadPrivateKey - функція виконує зчитування особистого

 * ключа із ключового носія.

 *

 * Параметри:

 *                     dwTypeIndex - вхідний. Індекс типу ключового носія

 *                                (Див. функцію EUEnumKeyMediaTypes);

 *                     dwDevIndex - вхідний. Індекс ключового носія

 *                                (Див. функцію EUEnumKeyMediaDevices);

 *                     szLoginPass - вхідний. Пароль доступу до ключового

 *                                носія;

 *                     szPassword - вхідний. Пароль особистого ключа;

 *                     pdwPrivKeyID - вихідний. Ідентифікатор особистого ключа.

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_READ_PRIVATE_KEY)(

            DWORD                                  dwTypeIndex,

            DWORD                                  dwDevIndex,

            PCSTR                         szLoginPass,

            PCSTR                         szPassword,

            PDWORD                                pdwPrivKeyID);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUDoesKeyMediaNeedLogin - функція виконує перевірку необхідності

 *                     автентифікації на ключовому носієві.

 *

 * Параметри:

 *                     dwTypeIndex - вхідний. Індекс типу ключового носія

 *                                (Див. функцію EUEnumKeyMediaTypes);

 *                     pNeedLogin - вихідний. Признак необхідності автентифікації.

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_DOES_KEY_MEDIA_NEED_LOGIN)(

            DWORD          dwTypeIndex,

            PBOOL            pNeedLogin);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUFreePrivateKey - вивільняє зчитаний особистий ключ.

 *

 * Параметри:

 *                     dwPrivKeyID - вхідний. Ідентифікатор особистого ключа;

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_FREE_PRIVATE_KEY)(

            DWORD                                  dwPrivKeyID);

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUFreeCertificate - вивільняє отриманий сертифікат.

 *

 * Параметри:

 *                     dwCertID - вхідний. Ідентифікатор особистого ключа;

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_FREE_CERTIFICATE)(

            DWORD                                  dwCertID);

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUGetCertificateKeyUsagePeriod - функція повертає інформацію про

 *                     термін діїи особистого ключа та сертифіката.

 *

 * Параметри:

 *                     dwCertID - вхідний. Ідентифікатор сертифіката;

 *                     pCertBegin - вихідний. Термін початку дії сертифіката;

 *                     pCertEnd - вихідний. Термін закінченя дії сертифіката;

 *                     pPrivKeyBegin - вихідний. Термін початку дії

 *                                особистого ключа;

 *                     pPrivKeyEnd - вихідний. Термін закінченя дії

 *                                особистого ключа.

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_GET_CERTIFICATE_KEY_USAGE_PERIOD)(

            DWORD                                  dwCertID,

            SYSTEMTIME              *pCertBegin,

            SYSTEMTIME              *pCertEnd,

            SYSTEMTIME              *pPrivKeyBegin,

            SYSTEMTIME              *pPrivKeyEnd);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUGetPrivateKeyCertificate - функція повертає сертифікат відповідний до

 *                     зчитаного особистого ключа.

 *

 * Параметри:

 *                     dwPrivKeyID - вхідний. Ідентифікатор особистого ключа;

 *                     pdwCertID - вихідний. Ідентифікатор

 *                                сертифіката власника особистого ключа;

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_GET_PRIVATE_KEY_CERTIFICATE)(

            DWORD                                  dwPrivKeyID,

            PDWORD                                pdwCertID);

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUSignData - функція виконує формування

 *                     електроного цифрового підпису від даних.

 *

 * Параметри:

 *                     dwPrivKeyID - вхідний. Ідентифікатор особистого ключа;

 *                     pbDataPtr - вхідний. Адреса буферу із даними

 *                                для підпису;

 *                     dwDataSize - вхідний. Розмір даних для підпису;

 *                     ppbSignPtr - вихідний. Адреса змінної, куди зберегти

 *                                адресу буферу даних ЕЦП;

 *                     pdwSignSize - вихідний. Розмір даних ЕЦП.

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 *

 * Примітки:

 *                     1) Буфер для даних ЕЦП створюється бібліотекою.

 *                     Цей буфер повинеи бути звільнений за допомогою

 *                     функції EUFreeMemory.

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_SIGN_DATA)(

            DWORD                                  dwPrivKeyID,

            PBYTE                         pbDataPtr,

            DWORD                                  dwDataSize,

            PBYTE                         *ppbSignPtr,

            PDWORD                                pdwSignSize);

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUVerifyData - функція виконує перевірку ЕЦП.

 *

 * Параметри:

 *                     pbDataPtr - вхідний. Буфер із даними;

 *                     dwDataSize - вхідний. Розмір буферу із даними;

 *                     pbSignPtr - вхідний. Буфер ЕЦП;

 *                     dwSignSize - вхідний. Розбір буферу ЕЦП;

 *                     pdwSignerCertID - вихідний. Ідентифікатор сертифіката підписувача;

 *                     pStampAvail - вихідний. Показує наявність позначки

 *                                часу;

 *                     pTimeStamp - вихідний. Позначка часу або час

 *                                підписання документу (якщо позначка часу відсутня).

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_VERIFY_DATA)(

            PBYTE                         pbDataPtr,

            DWORD                                  dwDataSize,

            PBYTE                         pbSignPtr,

            DWORD                                  dwSignSize,

            PDWORD                                pdwSignerCertID,

            PBOOL                                    pStampAvail,

            SYSTEMTIME              *pTimeStamp);

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUGetSignerInfo - функція повертає ідентифікатор підписувача.

 *

 * Параметри:

 *                     pbSignPtr - вхідний. Буфер з даними ЕЦП;

 *                     dwSignSize - вхідний. Розмір даних ЕЦП;

 *                     pdwSignerCertID - вихідний. Ідентифікатор сертифіката підписувача.

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_GET_SIGNER_INFO)(

            PBYTE                         pbSignPtr,

            DWORD                                  dwSignSize,

            PDWORD                                pdwSignerCertID);

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUFreeMemory - функція вивільняє пам'ять,

 *                     що була виділена у функціях EUSignData,

 *                     EUEnvelopData, EUDevelopData та ін.

 *

 * Параметри:

 *                     pbMemoryPtr - вхідний. Вказівник на пам'ять.

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_FREE_MEMORY)(

            PBYTE                         pbMemoryPtr);

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

/*

 * EUGetCertCommonInfo - функція повертає загальну інформацію про

 *                     сертифікат.

 * Параметри:

 *                     dwCertID - вхідний. Ідентифікатор сертифіката;

 *                     pszIssuer - вихідний. Реквізити ЦСК;

 *                     pszIssuerCommonName - вихідний. Ім'я ЦСК;

 *                     pszSerial - вихідний. Строка із реєстраційним номером

 *                                сертифіката;

 *                     pszSubject - вихідний. Реквізити власника сертифіката;

 *                     pszSubjectCommonName - вихідний. Ім'я власника

 *                                сертифіката.

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 *

 * Примітки:

 *                     1) Строкові масиви pszIssuer та pszSubject мають

 *                                максимальну довжину EU_ISSUER_MAX_LENGTH та

 *                                EU_SUBJECT_MAX_LENGTH символів відповідно;

 *                     2) Строкові масиви pszIssuerCommonName та pszSubjectCommonName

 *                                мають максимальну довжину EU_COMMON_NAME_MAX_LENGTH

 *                                символів;

 *                     3) Строковий масив pszSerial має максимальну довжину

 *                                EU_SERIAL_MAX_LENGTH символів.

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_GET_CERTIFICATE_COMMON_INFO)(

            DWORD                                  dwCertID,

        PSTR                               pszIssuer,

            PSTR                           pszIssuerCommonName,

        PSTR                               pszSerial,

        PSTR                               pszSubject,

        PSTR                               pszSubjectCommonName);

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

/*

 * EUGetCertSubjectInfo - функція повертає інформацію про власника

 *                     сертифіката.

 * Параметри:

 *                     dwCertID - вхідний. Ідентифікатор сертифіката;

 *                     pszCommonName - вихідний. Ім'я власника сертифіката;

 *                     pszCountry - вихідний. Країна;

 *                     pszState - вихідний. Область;

 *                     pszLocality - вихідний. Населений пункт;

 *                     pszOrgName - вихідний. Організація;

 *                     pszOrgUnitName - вихідний. Підрозділ;

 *                     pszTitle - вихідний. Посада (функціональне призначення);

 *                     pszSurname - вихідний. Прізвище;

 *                     pszGivenName - вихідний. І.Б.;

 *                     pszAddress - вихідний. Адреса;

 *                     pszEMailAddress - вихідний. Адреса ел. пошти;

 *                     pszDNSName - вихідний. DNS-ім'я;

 *                     pszPhone - вихідний. Телефон;

 *                     pszSpecialCode - вихідний. ЕДРПОУ чи ДРФО.

 *

 * Повертає:

 *                     Код помилки.

 *

 * Примітки:

 *                     1) Строковий масив pszCommonName має

 *                                максимальну довжину EU_COMMON_NAME_MAX_LENGTH символів;

 *                     2) Інші строкові масиви крім pszSpecialCode

 *                                мають максимальну довжину EU_NAMES_MAX_LENGTH символів;

 *                     3) Строковий масив pszSpecialCode має максимальну довжину

 *                                EU_SPECIAL_CODE_MAX_LENGTH символів.

 */

typedef DWORD (WINAPI *PEU_GET_CERTIFICATE_SUBJECT_INFO)(

            DWORD          dwCertID,

            PSTR    pszCommonName,

            PSTR    pszCountry,

            PSTR    pszState,

            PSTR    pszLocality,

            PSTR    pszOrgName,

            PSTR    pszOrgUnitName,

            PSTR    pszTitle,

            PSTR    pszSurname,

            PSTR    pszGivenName,

            PSTR    pszAddress,

            PSTR    pszEMailAddress,

            PSTR    pszDNSName,

            PSTR    pszPhone,

            PSTR    pszSpecialCode);

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Константи:

  EU_WARNING_END_OF_ENUM = $0007;

*Ознака кінця списку доступних елементів. Використовується  у функціях <EUEnum*>

 

  EU_ISSUER_MAX_LENGTH = 1024;

  EU_SUBJECT_MAX_LENGTH = 1024;

  EU_COMMON_NAME_MAX_LENGTH  = 64;

  EU_SERIAL_MAX_LENGTH = 41;

  EU_NAMES_MAX_LENGTH = 128;

  EU_TYPE_DESC_MAX_LENGTH = 256;

  EU_DEV_DESC_MAX_LENGTH = 256;

  EU_PASSWORD_MAX_LENGTH = 64;

  EU_SPECIAL_CODE_MAX_LENGTH = 13;

  EU_OID_MAX_LENGTH = 256;

*Константи для визначення максимальних довжин строкових параметрів для функцій  <*Info>

 

 

 

*Учасник у складі пропозиції конкурсних торгів надає технічну пропозицію.


Додаток № 8

Критерії та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів

1.      Критерії оцінки.

1.1.               Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі наступних критеріїв:

 

№ з/п

Назва критерію

Максимально можлива кількість балів

1

Найнижча ціна

100

Всього:

100

2.      Методика оцінки.

2.1.               Максимально можлива кількість балів для кожної пропозиції становить 100.

2.2.               За ненадання інформації за будь-яким з критеріїв пропозицію Учасника буде відхилено.

2.3.               За надання нечіткої інформації за будь-яким критерієм нарахована кількість балів за ним становитиме 0.

2.4.               Кількість балів за критерієм «Найнижча ціна» визначається за формулою:

Бц = (Цminоб)х100, де

Бц — кількість балів за критерієм «Найнижча ціна»;

Цmin  — найнижча ціна;

Цоб — ціна відносно пропозиції, кількість балів для якої обчислюється;

100 — максимально можлива кількість балів за критерієм «Найнижча ціна».

Кількість балів кожної пропозиції визначається сумарно за всіма критеріями. Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника. Переможцем є Учасник, чия пропозиція конкурсних торгів набрала максимальну кількість балів. У випадку однакового значення показника у декількох пропозицій переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів Замовника простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету з конкурсних торгів. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.*Примітки: Учасники мають дотримуватись установленої форми.

Внесення в форму «ПРОПОЗИЦІЯ конкурсних торгів» будь-яких змін неприпустимо.

[*]Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

[†] Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковим

[‡]Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством.

[§] Зазначений перелік основних умов договору не є вичерпним і може доповнюватись замовником торгів та учасником-переможцем процедури закупівлі в процесі проведення переговорів до укладення Договору про закупівлю