flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Про затвердження Положення про порядок одержання, обліку, видачі форменого одягу, спорядження та знаків розрізнення працівникам служби судових розпорядників

Про затвердження Положення про порядок одержання, обліку, видачі форменого одягу, спорядження та знаків розрізнення працівникам служби судових розпорядників

 

Із змінами і доповненнями, внесеними

 наказом Державної судової адміністрації України

 від 1 листопада 2006 року N 137

 

Відповідно до статей 126, 132 Закону України "Про судоустрій України" та з метою забезпечення організації діяльності у судах служби судових розпорядників наказую:

 

1. Затвердити Положення про порядок одержання, обліку, видачі форменого одягу, спорядження та знаків розрізнення працівникам служби судових розпорядників, що додається.

2. Управлінню документального забезпечення та організаційної роботи (Бровко Т. В.) довести наказ до відома начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації, голів місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Богданова Л. В.

 

 

Голова 

 

                 І. Балаклицький 

 


 

ПОГОДЖЕНО

рішенням Ради суддів України

від 13 травня 2005 р. N 31 

                 ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державної судової                             адміністрації України

від 23 грудня 2005 р. N 135 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок одержання, обліку, видачі форменого одягу, спорядження та знаків розрізнення працівникам служби судових розпорядників

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок одержання, обліку, видачі форменого одягу, спорядження та знаків розрізнення працівникам служби судових розпорядників (далі - Положення) розроблено відповідно до пункту 3 статті 132 Закону України "Про судоустрій України".

1.2. Формений одяг, спорядження та знаки розрізнення (далі - формений одяг) видаються працівникам служби судових розпорядників безкоштовно, згідно з Нормами забезпечення форменим одягом, затвердженими наказом ДСА України.

1.3. Строк носіння форменого одягу встановлюється Нормами забезпечення і обчислюється з дня його фактичної видачі.

1.4. Формений одяг виготовляється за Описом та зразками форменого одягу, затвердженими наказом ДСА України.

1.5. Придбання форменого одягу здійснюється не лише централізовано Державною судовою адміністрацією України (далі - ДСА України), а й розпорядниками коштів за рахунок кошторисних призначень, передбачених бюджетними програмами на утримання судів.

 

(пункт 1.5 у редакції наказу Державної судової

 адміністрації України від 01.11.2006 р. N 137)

 

2. Забезпечення форменим одягом

 

2.1. Для забезпечення форменим одягом працівників служби судових розпорядників місцевих загальних (районних, міськрайонних, районних у місті, міських) судів головами відповідних судів до територіального управління державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальне управління) до 30 квітня поточного року надсилаються заявки за зразком встановленої форми (додаток 1).

 

2.1.1. Територіальними управліннями не пізніше 15 травня поточного року надсилаються узагальнені заявки встановленої форми (додаток 2) до ДСА України, де зазначається фактична потреба місцевих судів у форменому одязі на наступний рік.

2.2. Для забезпечення форменим одягом працівників служби судових розпорядників апеляційного суду України, апеляційних загальних (загальних, військових) та апеляційних спеціалізованих (адміністративних, господарських) судів, місцевих військових та місцевих спеціалізованих (адміністративних, господарських) судів (далі - судів) головами відповідних судів надсилаються до 15 травня поточного року заявки до ДСА України за зразком встановленої форми (додаток 3), де зазначається фактична потреба судів у форменому одязі на наступний рік.

2.3. У разі зміни потреби, у зв'язку з прийняттям на роботу нових працівників служби судових розпорядників, заміною неналежної якості чи зіпсованого форменого одягу, до ДСА України один раз на квартал надсилається додаткова заявка (додаток 4) з поміткою щодо причин уточнення та відомостями про списання зіпсованого форменого одягу (дата, номер акта списання).

 

3. Одержання форменого одягу від підприємства-виробника

3.1. Територіальні управління та суди здійснюють придбання форменого одягу відповідно до заявок.

(пункт 3.1 у редакції наказу Державної судової

 адміністрації України від 01.11.2006 р. N 137)

3.2. Одержання форменого одягу від підприємства-виробника здійснюється територіальними управліннями та судами у порядку та в строк, визначений у договорі з підприємством-виробником.

(пункт 3.2 у редакції наказу Державної судової

 адміністрації України від 01.11.2006 р. N 137)

 

3.3. Дані про кількість одержаного форменого одягу вносяться відповідальною посадовою особою до книги обліку отриманого форменого одягу (додаток 5).

 

3.4. Пункт 3.4 виключено

(згідно з наказом Державної судової

 адміністрації України від 01.11.2006 р. N 137,

 у зв'язку з цим пункти 3.5, 3.6 вважати пунктами 3.4, 3.5)

 

3.4. Відповідальною за одержання, облік та видачу форменого одягу в територіальних управліннях, судах є призначена керівниками зазначених установ посадова особа з числа працівників служби судових розпорядників або господарського підрозділу.

3.5. З особою, відповідальною за одержання, облік та видачу форменого одягу, укладається договір матеріальної відповідальності.

 

4. Передача форменого одягу територіальним управлінням та судам

4.1. Порядок передачі форменого одягу ДСА України на баланс відповідних територіальних управлінь, судів здійснюється відповідно до наказу Державного казначейства України від 16 грудня 2002 року N 232 "Про затвердження Інструкції про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій з централізованого постачання матеріальних цінностей".

4.2. ДСА України передає формений одяг територіальним управлінням, судам на підставі довіреності (додаток 6), авізо (додаток 7) та накладної на переміщення (додаток 8), які складаються у двох примірниках.

4.3. Відпуск майна зі складу ДСА України територіальним управлінням та судам здійснюється лише за документами встановленого зразка.

5. Видача форменого одягу працівникам служби судових розпорядників

5.1. Формений одяг працівникам служби судових розпорядників видається відповідальними особами територіальних управлінь, судів на підставі індивідуальних облікових карток (додаток 9).

5.2. Для видачі форменого одягу працівникам служби судових розпорядників особою, відповідальною за отримання та видачу форменого одягу, виписується відомість видачі форменого одягу та спорядження (додаток 10), у якій відображаються перелік та кількість предметів форменого одягу, які видаються.

5.3. Видача нового форменого одягу здійснюється в разі:

призначення працівника на посаду судового розпорядника, старшого судового розпорядника;

закінчення строків носіння форменого одягу;

заміни зіпсованого форменого одягу.

5.4. При одержанні форменого одягу працівник служби судових розпорядників у відомості ставить свій підпис та номер службового посвідчення, що свідчить про одержання ним форменого одягу.

5.5. Відомість складається в одному примірнику, завіряється підписом начальника територіального управління, голови суду, головного бухгалтера та відповідальної за одержання і видачу форменого одягу особи.

6. Облік форменого одягу

6.1. Облік форменого одягу та облікових документів щодо його руху (картки, відомості, журнали, заявки тощо) здійснюється матеріально відповідальними особами ДСА України, територіальних управлінь, судів.

6.2. На кожного працівника підрозділу служби судових розпорядників у територіальних управліннях, судах ведеться індивідуальна облікова картка, у якій відображається вся динаміка видачі та строків носіння форменого одягу.

6.3. Облікова картка має реєстраційний номер, що вноситься до журналу реєстрації облікових карток (додаток 11).

6.4. Облікова картка про видачу форменого одягу завіряється підписом особи, відповідальної за облік та видачу форменого одягу.

6.5. При переведенні працівника служби судових розпорядників до іншого суду його облікова картка закривається і видається речовий атестат (додаток 13), який є підставою для зарахування на речове постачання за новим місцем роботи.

6.6. Речовий атестат виписується у двох примірниках, один з яких видається під розписку працівнику, який вибуває в порядку переведення, зміни місця роботи тощо.

6.7. Для постановки на речове постачання за новим місцем роботи відкривається нова облікова картка, з урахуванням відомостей про забезпечення форменим одягом, відображених у речовому атестаті з попереднього місця роботи.

6.8. Формений одяг, який знаходиться в особистому користуванні працівника, що прибув з іншого суду, оприбутковується за обліком на підставі речового атестата.

6.9. У разі переведення працівника служби судових розпорядників з одного місцевого загального суду до іншого в межах області (територіального управління) речовий атестат не видається.

6.10. Книги обліку, журнали реєстрації облікових карток, інші документи щодо руху форменого одягу оформляються та ведуться до повного їх використання, нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою "для довідок" та підписуються особою, відповідальною за облік і видачу форменого одягу, а облікові картки видачі форменого одягу ведуться до переведення або звільнення працівника.

Усі записи в облікових документах здійснюються розбірливо, без виправлень чи підчисток. Впровадження облікових документів невстановленої форми заборонено.

 

7. Зберігання, догляд та списання форменого одягу

7.1. Формений одяг зберігається в складських приміщеннях ДСА України, територіальних управлінь, судів, обладнаних належним чином необхідними засобами пожежогасіння.

7.2. Формений одяг розміщується в складських приміщеннях на стелажах за групами предметів, ростом, розмірами. Стелажі обладнуються ярликами (бирками), де вказується назва предмета, а в разі необхідності - інші дані, що характеризують виріб.

7.3. Працівник служби судових розпорядників несе персональну відповідальність за доглядом та зберіганням виданого йому форменого одягу.

7.4. Після закінчення встановлених строків носіння форменого одягу та за відсутності нового здійснюється подальше його використання тим самим працівником, за умови, що він за своїми якостями придатний для подальшого носіння.

7.5. У разі пошкодження форменого одягу працівником під час виконання службових обов'язків або за інших обставин, наказом начальника територіального управління, голови суду утворюється комісія у складі не менше трьох осіб (заступника голови суду, головного бухгалтера, керівника апарату суду або старшого судового розпорядника та матеріально відповідальної особи суду), яка встановлює обставини і причини його зіпсування, про що складається відповідний акт, який затверджується головою суду (начальником територіального управління щодо місцевих загальних судів), а в разі їх відсутності - особою, яка виконує його обов'язки.

7.6. Списання з обліку зіпсованого і непридатного до використання форменого одягу здійснюється на підставі акта в установленому чинними нормативно-правовими актами порядку.

 

8. Розрахунки за формений одяг

8.1. Формений одяг, терміни носіння якого вийшли, поверненню не підлягає.

8.2. У разі звільнення працівника служби судових розпорядників формений одяг, терміни носіння якого не вийшли, повертається на склад матеріально відповідальним особам територіальних управлінь, судів.

8.3. Якщо терміни носіння форменого одягу не вийшли, але він зіпсований з вини працівника служби судових розпорядників, що підтверджено відповідним актом, то з працівника служби судових розпорядників стягується залишок повної вартості форменого одягу за період від дати встановлення факту його псування до закінчення строків носіння, про що оформляється довідка-розрахунок (додаток 13).

8.4. Якщо суми, що підлягає виплаті працівнику служби судових розпорядників, недостатньо для утримання за формений одяг, вона може бути внесена ним добровільно в касу бухгалтерії територіального управління, судів або в разі відмови такої сплати стягнута в установленому чинним законодавством порядку.

8.5. У разі незабезпечення працівників служби судових розпорядників форменим одягом дозволяється виконання посадових обов'язків у цивільному одязі, при цьому компенсація за неотриманий одяг не виплачується.

 

Заступник Голови Державної

судової адміністрації України 

 

                                                                 Л. Богданов 

 


 

Додаток 1

до п. 2.1 Положення

Затверджено

Наказ Державної судової

адміністрації України

від __ ________ 2006 р. № ____

 

Річна

Поштова

 

Начальнику територіального управління

державної судової адміністрації в ___ ______________________________ області, (Автономній Республіці Крим,  м. Києві,

м. Севастополі)

_______________________________

 

 

З А Я В К А

 

на забезпечення форменим одягом, спорядженням та знаками розрізнення працівників служби судових розпорядників ___________________________________

                                                                                                                      (назва місцевого загального суду)

 

з/п

Найменування предмета

Кількість
 
Розмір

 

 

Стать

1

2

3

4

5

 

 

 

 

Інформацію направлено:  __ ____ 20 __ р. за вих. № ___

 

 

Голова______________________ районного

(міськрайонного, районного у місті, міського) суду  ___________     _______________

                                                                                                                                   ( підпис )                ( ініціали, прізвище )

 

 

 

 

 

Виконавець: ___________________________

                       (підпис, прізвище, номер телефону)

 


 

Додаток 2

до п. 2.1.1 Положення

 

Затверджено

Наказ Державної судової

адміністрації України

від __ ________ 2006 р. № ____

 

Річна

Поштова

 

 

Голові Державної судової

адміністрації України

 

_________________________

 

 

З А Я В К А

 

на забезпечення форменим одягом, спорядженням та знаками розрізнення працівників служби судових розпорядників місцевих судів територіального управління державної судової адміністрації в _______________________ області

 

 

з/п

Найменування

предмета

Кількість

Посада

Стать
 
Вартість

за

одиницю

 

 
Вартість

усього

 

ст.       суд.

розпор.

   суд.

розпор.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

Сума

 

 

 

 

 

Інформацію надіслано:  __ ____ 20 __ р. за вих. № ___

 

 

Начальник територіального

управління державної

судової адміністрації в _______________   області   _________   ______________

   (підпис)               (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

 

Виконавець: ___________________________

                       (підпис, прізвище, номер телефону)


 

Додаток 3

до п. 2.2 Положення

 

Затверджено

Наказ Державної судової

адміністрації України 

від __ ________ 2006 р. № ____

 

Річна

Поштова

 

 

Голові Державної судової адміністрації України

 

_________________________

 

 

З А Я В К А

 

на забезпечення форменим одягом, спорядженням та знаками розрізнення працівників служби судових розпорядників ___________________________________

                                                                                                                           (повне найменування суду)

 

з/п

Найменування

предмета

Кількість

Посада

Стать
 
Вартість

за

одиницю

 

 
Вартість

усього

 

ст.       суд.

розпор.

   суд.

розпор.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

Сума

 

 

 

Інформацію надіслано:  __ ____ 20 __ р. за вих. № ___

 

Голова ________________________ суду

                           ( повне найменування  суду)

_____________________ області (регіону, ВМС, гарнізону)

                                                                                  

                                                                                     ___________       _________________

                                                                                                                      (підпис )                       ( ініціали, прізвище )

 

 

 

 

Виконавець: ___________________________

                       (підпис, прізвище, номер телефону)

 


Додаток 4

до п. 2.3 Положення

 

Затверджено

Наказ Державної судової

адміністрації України

від __ _______ 2006 р. № ____

 

Квартальна

Поштова

 

Голові Державної судової

адміністрації України

 

__________________________

 

Д О Д А Т К О В А     З А Я В К А

у зв'язку з _________________________________________

                            (вказується причина уточнення;  відомості про акт списання  тощо)

 

на забезпечення форменим одягом, спорядженням та знаками розрізнення працівників служби судових розпорядників ________________________________

                                                                                                                                                  (найменування суду,

____________________________________

             територіального управління)

 

 

з/п

Найменування

предмета

Кількість

Посада

Стать
 
Вартість

за

одиницю

 

 
Вартість

усього

 

ст.       суд.

розпор.

   суд.

розпор.

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

Сума

 

 

Інформацію надіслано:  __ ____ 20 __ р. за вих. № ___

 

Голова  (начальник)  ______________________________________

                                           ( найменування суду,  територіального управління,

___________________________________

                 області, міста, регіону, ВМС, гарнізону)

                                                                          __________       ____________________

                                                                                                          ( підпис )                           ( ініціали, прізвище )

 

 

 

 

Виконавець: ______________________________

                       (підпис, прізвище, номер телефону)


 

Додаток 5 до п. 3.3 Положення

 

 

К Н И Г А  № ____

обліку форменого одягу, спорядження та знаків розрізнення  (матеріальних цінностей)

 

                  (найменування установи:  ДСА України;  територіальне управління, суд)

 

Розпочато “___” ______________20___ р.

Закінчено “___” ______________20___ р.

 

 

  Продовження додатка 5

     до п. 3.5 Положення

 

З М І С Т

 

Найменування предмета форменого одягу

Сторінки

початкова

Наступна (при перенесенні)

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Продовження додатка 5

                                                                                                                               до п. 3.5 Положення

 

Сторінка (аркуш) № __

 

 

Найменування предмета форменого одягу:  ____________________________________

                                                                                  (вказується одне найменування предмета одягу)

 

з/п

Кількість отриманого

форменого

одягу

(пар, штук)

Розмір

Стать

Дата

отриманняНомер документа

Від кого отримано.

Дата отримання.

Номер документа

Кому передано. Дата. Номер документа

про передачу

Кількість переданого

форменого

одягу

(пар, штук)

Залишок

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Додаток 6

до п. 4.1 Положення

 

 

ОБЛІКОВА КАРТКА  № ___

видачі форменого одягу працівнику служби судових розпорядників

 

_____________________________________________________________________________

                   (назва установи:  територіальне управління,  апеляційний суд,  місцевий суд)

Прізвище, ім’я, по батькові __________________________________________________________________

Посада, ранг_______________________________________________________

Дата і номер наказу про зарахування на посаду _________________________ __________________________________________________________________

зріст __________,  обхват шиї __________,  розмір мундира ___________,

розмір куртки __________, головного  убору __________, взуття ___________

 

 

 

з/п

Перелік предметів

форменого одягу

Дата видачі

Строки носіння (роки)

Кількість комплектів, (одиниць)

Підпис працівника

підрозділу служби судових розпорядників

1

2

3

4

5

6

 

 

Відповідальна за облік та видачу

форменого одягу особа                  ________________        ___________________________

                                                                                   (підпис)                                    (ініціали, прізвище)