flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Про затвердження Типових посадових інструкцій працівників апарату місцевого загального суду

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 20 липня 2005 року N 86

Про затвердження Типових посадових інструкцій працівників апарату місцевого загального суду

 

На виконання статей 126, 127 Закону України "Про судоустрій України", на підставі рішення Ради суддів України від 13.05.2005 N 27 "Про погодження Типових посадових інструкцій працівників апарату місцевого загального суду", з метою поліпшення організації діяльності місцевих загальних судів, забезпечення єдності у визначенні посадових обов'язків працівників апарату місцевого загального суду та кваліфікаційних вимог щодо певних категорій і посад наказую:

 

1. Затвердити Типові посадові інструкції працівників апарату місцевого загального суду (далі - Типові посадові інструкції), а саме:

Типову посадову інструкцію керівника апарату місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію головного бухгалтера місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію помічника голови місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію помічника заступника голови місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію помічника судді місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію секретаря судового засідання місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію старшого судового розпорядника місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію судового розпорядника місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію консультанта місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію консультанта з кадрової роботи місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію консультанта із судової статистики місцевого загального суду;

 

Типову посадову інструкцію старшого секретаря місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію секретаря місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію діловода місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію оператора комп'ютерного набору місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію друкарки місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію експедитора місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію завідувача архіву місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію архіваріуса місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію бібліотекаря місцевого загального суду;

Типову посадову інструкцію завідувача господарства місцевого загального суду.

 

2. Управлінню кадрового забезпечення апеляційних і місцевих судів та Державної судової адміністрації, управлінню документального забезпечення та організаційної роботи, управлінню матеріально-технічного та господарського забезпечення Державної судової адміністрації України забезпечити доведення Типових посадових інструкцій до відома начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації.

 

3. Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації:

 

довести Типові посадові інструкції до відома голів судів, суддів та працівників апарату відповідних місцевих загальних судів;

забезпечити та організувати вивчення Типових посадових інструкцій працівниками апарату місцевих загальних судів та працівниками територіального управління Державної судової адміністрації;

надавати методичну допомогу головам місцевих загальних судів під час розробки посадових інструкцій працівників апарату у відповідних місцевих судах на основі Типових посадових інструкцій.

 

4. Рекомендувати головам місцевих загальних судів:

розробити посадові інструкції працівників апарату відповідного суду, під час розробки яких взяти за основу Типові посадові інструкції;

 

керуватися вимогами Типових посадових інструкцій щодо освітньо-кваліфікаційного рівня та стажу роботи під час добору кандидатів на посади працівників апарату місцевого загального суду.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної судової адміністрації України Гашицького О. В.

 

 

Голова 

 

                             І. Балаклицький 

 


ПОГОДЖЕНО                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ради суддів України                                  Наказ Державної судової

13  травня  2005    27                                              адміністрації України

                                                                                       20 липня 2005 року № 86

 

ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СТАРШОГО СУДОВОГО РОЗПОРЯДНИКА МІСЦЕВОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ

 

1. Загальні положення

1.1.                     Посадова інструкція старшого судового розпорядника місцевого загального суду встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду старшого судового розпорядника місцевого загального суду (далі - старший судовий розпорядник).

1.2.                     Старший судовий розпорядник є посадовою особою апарату місцевого загального суду (далі - суд), статус якої визначається Законом України "Про державну службу".

1.3.                     Старший судовий розпорядник призначається на посаду та звільняється з посади наказом голови відповідного суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

1.4.                     На посаду старшого судового розпорядника призначаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, стаж роботи на державній службі в судових органах України не менше 2 років або загальний стаж роботи за фахом не менше 3 років.

1.5.                     Старший судовий розпорядник безпосередньо підпорядкований голові суду або за наказом голови суду керівникові апарату суду, який безпосередньо не входить до служби судових розпорядників.

1.6.                     Старшому судовому розпоряднику безпосередньо підпорядковані судові розпорядники.

1.7.         У своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним процесуальним, Кримінально-процесуальним та іншими кодексами України, Законами України "Про судоустрій України", "Про статус суддів", "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією" та іншими законами України, рішеннями Конституційного Суду України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління державної судової адміністрації, відповідним Положенням про службу судових розпорядників та організацію її діяльності, іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією.

 

2. Завдання та обов'язки

2.1.          Організовує та планує роботу служби судових розпорядників суду.

2.2.          Розподіляє обов'язки між судовими розпорядниками та здійснює контроль за виконанням ними вказівок, розпоряджень голови суду, керівника апарату суду та головуючого у справі.

2.2.          Веде журнал обліку розпоряджень голови суду, заступників голови суду та суддів з організації заходів щодо забезпечення проведення судових засідань.

2.3.          Визначає необхідну кількість судових розпорядників та відповідального судового розпорядника за забезпечення проведення судового засідання.

2.4.          Організовує забезпечення готовності до розгляду справи залу судового засідання, іншого приміщення у разі проведення виїзного засідання, взаємодію судових розпорядників з працівниками апарату суду з питань підготовки залу до слухання справи.

2.5.          Проводить інструктаж судових розпорядників перед початком судового засідання з роз'ясненням дій кожного з них, з урахуванням особливостей справи.

2.6.          Координує дії з керівниками підрозділів конвойної служби міліції та органів внутрішніх справ щодо своєчасної доставки в суд підсудних і затриманих осіб, а також інформує головуючого про затримку доставки до суду зазначених осіб.

2.7.                       Організовує в разі необхідності взаємодію із спеціальними підрозділами судової міліції та органами внутрішніх справ з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання.

2.8.          Вживає заходи щодо створення безпечних умов для роботи судових розпорядників та вносить відповідні пропозиції голові суду.

2.9.          Організовує та проводить із судовими розпорядниками навчання з питань діяльності служби, підвищення професійного рівня її працівників.

2.10.     Звітує перед головою суду та керівником апарату суду про роботу служби судових розпорядників суду.

2.11.     Під час забезпечення заходів щодо підготовки та проведення судового засідання безпосередньо виконує обов'язки судового розпорядника, передбачені відповідною посадовою інструкцією.

2.12. Виконує інші розпорядження головуючого щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання, доручення голови суду, за наказом голови суду - доручення керівника апарату суду, що стосуються забезпечення роботи служби судових розпорядників та належних умов для проведення судового засідання.

3. Права

3.1.                       Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, законами України "Про державну службу", "Про судоустрій України" та іншими актами законодавства.

3.2.                       На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу.

3.3.                       На підставі відповідного запиту чи доручення суду звертатись до юридичних і фізичних осіб, отримувати від них у встановленому порядку документи, матеріали та інформацію.

3.4.                       Вносити пропозиції голові суду щодо покращення умов, удосконалення форм і методів роботи служби судових розпорядників та роботи суду, забезпечення належної взаємодії з правоохоронними органами та працівниками апарату суду;

3.5.                       Робити зауваження учасникам судового процесу та іншим особам, присутнім у залі судового засідання, вимагати від них додержання встановленого порядку та вживати заходів щодо їх усунення.

3.6.          Звертатися за допомогою до працівників судової міліції та інших посадових осіб правоохоронних органів для припинення в приміщенні суду порушень громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які вчиняють протиправні дії.

3.7.                       Отримувати від працівників апарату суду необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов'язків.

3.8.          Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду.

4. Відповідальність

4.1. Старший судовий розпорядник відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією" несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.


 

ПОГОДЖЕНО                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Ради суддів України                                        Наказ Державної судової

13 травня 2005 № 27                                            адміністрації України

                                                                                      20 липня 2005 року № 86

 

ТИПОВА ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ СУДОВОГО РОЗПОРЯДНИКА

МІСЦЕВОГО ЗАГАЛЬНОГО СУДУ

1. Загальні положення

1.1.                      Посадова інструкція судового розпорядника місцевого загального суду встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальность особи, яка займає посаду судового розпорядника місцевого загального суду (далі - судовий розпорядник).

1.2.                      Судовий розпорядник є посадовою особою апарату місцевого загального суду (далі - суд), статус якої визначається Законом України "Про державну службу".

1.3.                      Судовий розпорядник призначається на посаду та звільняється з посади наказом голови відповідного суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України.

1.4.                      На посаду судового розпорядника призначаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог до стажу роботи.

1.5.                      Судовий розпорядник безпосередньо підпорядкований старшому судовому розпоряднику, а в суді, штатним розписом якого посаду старшого судового розпорядника не передбачено, - голові суду або за наказом голови суду керівникові апарату суду, який безпосередньо не входить до служби судових розпорядників.

1.6.                      Судовий розпорядник безпосередньо підпорядкованих працівників апарату суду не має.

1.7.         У своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним процесуальним, Кримінально-процесуальним та іншими кодексами України, законами України "Про судоустрій України", "Про статус суддів", "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією" та іншими законами України, рішеннями Конституційного Суду України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління державної судової адміністрації, відповідним Положенням про службу судових розпорядників та організацію її діяльності, іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов'язки

2.1.    Здійснює перевірку та забезпечує готовність залу судового засідання чи приміщення, в якому планується проведення виїзного засідання, до слухання справи і доповідає про їх готовність головуючому.

2.2.    Забезпечує безпечні умови роботи суддям та працівникам апарату суду в залі судового засідання, іншому приміщенні, в разі проведення судом виїзного засідання.

2.3.    З'ясовує своєчасність направлення заявки-наряду на доставку до суду органами внутрішніх справ та конвойною службою міліції затриманих осіб, та таких, які перебувають під вартою. Повідомляє голову суду, головуючого про можливу затримку їх доставки.

2.4.         З урахуванням кількості місць та забезпечення порядку під час судового засідання визначає можливу кількість осіб, що можуть бути присутні в залі судового засідання, та визначає конкретні місця їх розміщення.

2.5.                     Оголошує про вхід і вихід суду та пропонує всім присутнім встати.

2.6.                     Забезпечує виконання учасниками судового процесу та особами, які є в залі судового засідання, розпоряджень головуючого.

2.7.                     Запрошує, за розпорядженням головуючого, до залу судового засідання свідків, експертів, перекладачів та інших учасників судового процесу.

2.8.         Виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта відповідно до законодавства.

2.9.         Запрошує до залу судового засідання свідків та виконує вказівки головуючого щодо приведення їх до присяги.

2.10.    За вказівкою головуючого під час судового засідання приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає до суду.

2.11.    Вживає заходів щодо видалення, за розпорядженням головуючого, із залу судового засідання осіб, які проявляють неповагу до суду або порушують громадський порядок.

2.12.    Звертається до працівників правоохоронних органів з приводу сприяння у підтриманні громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які проявляють неповагу до суду та порушують громадський порядок.

2.13.    Забезпечує дотримання вимог процесуального законодавства щодо виключення можливості спілкування допитаних судом свідків з тими, яких суд ще не допитав.

2.14.    Забезпечує виконання вимог процесуального законодавства щодо проведення закритого судового засідання та вживає заходів до обмеження входу до залу судового засідання сторонніх осіб.

2.15.     Здійснює в разі необхідності взаємодію із спеціальними підрозділами судової міліції та органами внутрішніх справ з питань спільних дій щодо підтримання громадського порядку в приміщенні суду та в залі судового засідання.

2.16.     Уживає заходів безпеки щодо недопущення виведення з ладу засобів фіксування судового процесу особами, присутніми в залі судового засідання.

2.17.     Для забезпечення невідкладного розгляду справи з питань, що виникли в процесі її слухання, за розпорядженням головуючого здійснює термінову доставку в установи та організації, а також фізичним особам листів, викликів, інших документів.

2.18.     При виникненні надзвичайних обставин (пожежа, виявлення вибухонебезпечних предметів, затоплення тощо) повідомляє керівників суду та організовує виклик спеціальних служб.

2.19.     Виконує інші розпорядження головуючого, доручення голови суду, старшого судового розпорядника, за наказом голови суду - доручення керівника апарату суду щодо забезпечення належних умов для проведення судового засідання та роботи служби судових розпорядників.

 

3. Права

3.1.                       Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, законами України "Про державну службу", "Про судоустрій України" та іншими актами законодавства.

3.2.                       На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу

3.3.                       На підставі відповідного запиту чи доручення суду звертатись до юридичних і фізичних осіб," отримувати від них у встановленому порядку документи, матеріали та інформацію.

3.4.                       Вносити пропозиції голові відповідного суду щодо покращення умов, удосконалення форм і методів роботи служби судових розпорядників та роботи суду, забезпечення належної взаємодії з правоохоронними органами та працівниками апарату суду.

3.5.          Робити зауваження учасникам судового процесу та іншим особам, присутнім у залі судового засідання, вимагати від них додержання встановленого порядку та вживати заходів щодо їх усунення.

3.6.                       Звертатися за допомогою до працівників судової міліції та інших посадових осіб правоохоронних органів для припинення в приміщенні суду порушень громадського порядку, затримання та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які вчиняють протиправні дії.

3.7.                       Отримувати від працівників апарату суду необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов'язків.

3.8.                       Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду.

 

4. Відповідальність

4.1. Судовий розпорядник відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією" несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходження.